Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om för- och efternamn träder i kraft 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 16.17
Pressmeddelande

Namnlagstiftningen förnyas i sin helhet från och med ingången av 2019. Genom den nya lagen om för- och efternamn som stadfästes av republikens president idag ändras namnlagstiftningen så att den motsvarar de förändringar som skett i samhället.

Den nya lagen ger större valfrihet när det gäller namn. De bestämmelser som grundar sig på det finländska namnskicket luckras upp bland annat genom att tillåta efternamnskombinationer. Skyddet för existerande efternamn ändras inte. Beaktandet av barnets bästa i beslutsfattandet om barnets namn stärks.

Överlappande myndighetsfunktioner som gäller namnärenden gallras bort och behandlingstiderna för namnansökningar förkortas. Det skapas elektroniska tjänster för namnanmälan och ändring av namn.

Till reformen hör även lagändringen enligt vilken namnlagstiftningen i fortsättningen tillämpas också på parterna i ett registrerat partnerskap. Denna ändring träder i kraft redan den 1 januari 2018. Detta betyder att till exempel bestämmelsen i den gällande lagen om rätten till ett gemensamt efternamn gäller från och med ingången av 2018 även ett registrerat partnerskap.  När den nya lagen om för- och efternamn träder i kraft 2019 tillämpas lagens bestämmelser om makar även parterna i ett registrerat partnerskap.

Ytterligare information:

Assi Salminen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50147 och

Joanna Grandell, överinspektör, tfn 02951 50220,

e-post: [email protected]

Statsrådets beslut

Tillbaka till toppen