Hoppa till innehåll
Media

Ny EU-förordning medför enhetlig handläggning av internationella arvsfrågor, även nordiska arvskonventionen har reviderats
Uusi EU-asetus yhtenäistää kansainvälisiä perintöasioita, myös pohjoismaista perintösopimusta uudistettu

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2015 13.59
Pressmeddelande

EU-förordningen om internationella arvsfrågor börjar tillämpas nästa sommar, den 17 augusti. Förordningen gäller sådana arvsfrågor som har gränsöverskridande verkningar. Förordningen inverkar inte på handläggningen av nationella arvsfrågor och gäller inte heller skatter.

I anslutning till detta har de nordiska länderna också kommit överens om ändringar i den nordiska arvskonventionen om arv, testamente och boutredning. Bestämmelserna om lagval i den nordiska arvskonventionen ska ändras till att motsvara de bestämmelser som tillämpas i Europeiska unionen. Efter att EU-förordningen har trätt i kraft ska den nordiska arvskonventionen i Finland och Sverige dock bara tillämpas i mycket begränsad omfattning.

Genom propositionen som i dag den 5 februari överlämnades till riksdagen ska man ta de kompletterande bestämmelser som EU:s arvsförordning förutsätter in i lagstiftning och sätta i kraft den förnyade nordiska arvskonventionen.

I EU:s arvsförordning föreskrivs om vilken domstol som är behörig i en internationell arvsfråga och om vilken stats lag som ska tillämpas vid arvsfrågan. Förordningen innehåller också bestämmelser om erkännande och verkställighet av beslut om arv i EU-stater.

Huvudregeln är att domstolen i den medlemsstat där arvlåtaren hade sin hemvist vid dödsfallet ska vara behörig när det gäller boutredning och arvskifte och att lagen i den staten blir tillämplig. Arvlåtaren kan dock under sin livstid genom testamente förordna att lagen i den stat vars medborgare han eller hon är vid tidpunkten för sitt val eller vid tidpunkten för sin död ska tillämpas på arvet.

Genom förordningen inrättas den 17 augusti 2015 ett europeiskt arvsintyg. Med hjälp av det kan arvtagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän bevisa sin ställning och sina befogenheter i en annan medlemsstat. Detta gör det lättare att handlägga arvsfrågor i sådana fall då arvlåtaren hade kvarlåtenskap i flera medlemsstater. Det europeiska arvsintyget utfärdas efter arvlåtarens död i den stat som är behörig i arvsfrågan. Det är frivilligt att använda ett arvsintyg. I Finland ska arvsintyg beviljas av magistraten.

Storbritannien och Irland har ställt sig utanför arvsförordningens tillämpningsområde. Danmark deltar i inte i EU:s civilrättsliga samarbete.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260 (e-post: fö[email protected]), och
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314 (fö[email protected])

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen