Hoppa till innehåll
Media

Förbättringar i försäkringstagarens ställning vid ingången av november

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2010 21.00
Pressmeddelande -

Lagen om försäkringsavtal ändras vid ingången av november. Syftet med ändringarna är att göra lagen tydligare för att därigenom avlägsna de oklarheter och andra problem som kommit fram vid tillämpningen av lagen. Många små förbättringar i försäkringstagarens och den försäkrades ställning tas in i lagen.

Försäkringsbolagen åläggs mer omfattande skyldighet än tidigare att ge försäkringssökanden information om fondförsäkringar och att i samband med detta beakta försäkringssökandens tidigare erfarenhet av placeringar och syftet med placeringarna.

I fortsättningen ska försäkringsbolagen även skriftligen motivera varför de avslår eller säger upp en försäkring. Grunden för avslaget eller uppsägningen ska vara förenlig med lag och god försäkringssed. Försäkringsbolaget får till exempel inte systematiskt avslå försäkringsansökningar på grund av sökandens handikapp. Enbart en anteckning om betalningsstörning räcker inte heller som grund för avslag.

Även lagens tvingande karaktär utvidgas. Enligt lagen kan försäkringsbolaget inte i sina avtalsvillkor avvika från bestämmelserna i lagen till nackdel för försäkringstagaren, om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare som kan jämställas med en konsument. Det skydd som lagens tvingande karaktär för med sig utvidgas till att omfatta även bostadsaktiebolag och ideella föreningar.

Äventiderna för preskription av ersättningsanspråk ändras. Hittills har sökanden varit förpliktad att framställa ersättningsanspråk inom ett år efter att han eller hon fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning eller senast inom tio år efter att försäkringsfallet inträffat, t.ex. olycksfallet. Följderna av försäkringsfallet, t.ex. ett olycksfall, kan dock uppkomma först en lång tid efter att olyckan inträffat. För att rätten till ersättning inte ska preskriberas onödigt snabbt ska tidsfristen i fortsättningen börja löpa först då skadepåföljden uppstår.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Marjo Lahelma, tfn (09) 1606 7672, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen