Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fattade beslut om fortsatta åtgärder med anledning av skolmorden i Jokela

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2010 11.10
Pressmeddelande -

Statsrådet behandlade i dag den 6 maj myndigheternasåtgärder med anledning av skolmorden i Jokela den 7 november 2007. I februari 2009 lade undersökningskommissionen för skolmorden i Jokela fram 13 åtgärdsrekommendationer av vilka 12 var riktade till myndigheterna. Statsrådet fick en utredning om hur dessa åtgärder har genomförts hittills och fattade beslut om fortsättningen av pågående projekt.

Olika myndigheter har genomfört rekommendationerna enligt följande:

Elev- och studentvården har utvecklats med stöd av specialunderstöd från staten. Till riksdagen har överlämnats en regeringsproposition med förslag till ändring av ungdomslagen så att det i lagen intas bestämmelser om ett koordinerande närverk för det sektorövergripande samarbetet mellan lokala myndigheter och om uppsökande ungdomsarbete samt utlämnande av uppgifter i anslutning till detta.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga trädde i kraft den 1 juli 2009. För att trygga ordnandet av tjänsterna enligt förordningen har statsandelarna för basservicen i kommunerna i budgeten för 2010 höjts med 9 250 000 euro.

Till riksdagen har överlämnats en regeringsproposition med förslag tilländring av lagen om grundläggande utbildning för att precisera bestämmelsernaom behandling, hemlighållande och utlämnande av personuppgifter.

Till riksdagen har överlämnats en regeringsproposition för att genomföra det första skedet av reformen av skjutvapenlagen.

Krisberedskaps- och säkerhetsutbildning för skolor och läroanstalter har inletts. Ett förfarande för att anmäla misstänkt material på internet till polisen och ett nättipssystem har införts den 11 mars 2010.

Anvisningen om grunderna för polisens operativa verksamhet har uppdaterats i fråga om polisens kommunikation och polisens kommunikationsverksamhet har omorganiserats i samband med omstruktureringen av polisens förvaltning.

Pågående projekt fortsätts

I anslutning till vissa åtgärdsrekommendationer finns det pågående projekt och utredningsbehov. I fråga om dessa har statsrådet beslutat att social- och hälsovårdsministeriet ska fortsätta genomförandet av rekommendationerna av Mieli 2009 -projektet för att utveckla mentalvårdstjänsterna. Undervisnings- och kulturministeriet ska fortsätta införandet KiVa Skola -åtgärdsprogrammet samt utarbetandet av säkerhetsanvisningarna för läroanstalter och högskolor.

Inrikesministeriet ska fortsätta reformen av skjutvapenlagstiftningen genom att se över bl.a. bestämmelserna om inrättande av skjutbanor samt förvärv eller innehav av särskilt farliga föremål och ämnen. Dessutom ska ministeriet fortsätta uppföljningen och bedömningen av effekterna av anvisningarna för förenhetligande av vapentillståndspraxis, förnyandet av vapenregistret samt utvecklingen av undervisningen i säkerhetsfrågor.

Inrikesministeriet ska också fortsätta utredningen av behovet av polisens beredskapsgrupp för kommunikation, förenhetligandet av ansvarsfrågorna och verksamhetsmodellerna i olika situationer, skapandet av en verksamhetsmodell för effektiverad webbkommunikation samt förenhetligandet av uppföljningen och bedömningen av kommunikationen.

Justitieministeriet fortsätter utredningen av behovet att kriminalisera förberedelse av vissa grova brott. Justitieministeriet och inrikesministeriet fortsätter reformen av förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftningen.

Inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ska svara för att de operativa verksamhetsmodellerna för situationer där flera myndigheter måste samarbeta övas och utvecklas samt att övningar beträffande ledningen av operativa situationer som gäller flera myndigheter ordnas oftare än för närvarande.


Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Liisa Vanhala, 09 1606 7761
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen