Hoppa till innehåll
Media

Den normala längden på skuldsaneringens betalningsprogram ska förkortas till tre år vid ingången av augusti

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2010 11.10
Pressmeddelande -

Den tid som ett betalningsprogram vid skuldsanering för privatpersoner enligt huvudregeln är i kraft förkortas från nuvarande fem år till tre år. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna i lagen så att de träder i kraft den 1 augusti 2010.

Enligt den gällande lagen är ett betalningsprogram vanligen i kraft fem år, men på särskilda grunder kan ett kortare betalningsprogram fastställas. Det normala betalningsprogrammet ska i fortsättningen vara i kraft tre år och det kan inte förkortas.

Ett så kallat nollprogram som fastställs på grund av att gäldenären saknar betalningsmån ska också i fortsättningen vara i kraft fem år. Nollprogrammet kan förkortas endast om gäldenären helt och permanent saknar betalningsförmåga till exempel på grund av sjukdom eller ålder.

Enligt den gällande lagen kan skuldsanering också beviljas en gäldenär trots ett allmänt hinder för skuldsanering, till exempel uppenbart lättsinnig skuldsättning. Vid prövningen beaktas bland annat den tid som har förflutit sedan gäldenären skuldsatte sig. Efter att ändringarna trätt i kraft ska betalningsprogrammet i sådana fall där skuldsanering har beviljats trots hinder vara i kraft fem år såsom för närvarande. Gäldenärens permanenta avsaknad av förmåga att betala utgör ett undantag också i detta fall.

För att förbättra privata borgenärers ställning betonas det i lagen att ett betalningsprogram kan förlängas med högst två år efter det att programmet har slutförts för de övriga borgenärernas del, om den privata borgenären yrkar på det. Avsikten är att trygga
ställningen av de privata personer som är borgenärer och vars fordran har uppkommit på grundval av borgen, skadestånd eller brott.

Lagen gäller inte de gamla betalningsprogram som har fastställts före lagens ikraftträdande. Syftet med reformen är att främja överskuldsatta personers möjligheter att snabbt återvända till samhället som aktiva aktörer.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Linna, tfn 09 1606 7718
e-post: fö[email protected]

Information om revideringen av skuldsaneringslagen (på finska)

Tuija Brax
Tillbaka till toppen