Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2017 inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2016 10.21
Pressmeddelande

Följande ändringar träder i kraft 1.1.2017.

Bestämmelserna om bostadslån och person-till-person-lån ändras
I konsumentskyddslagen intas specialbestämmelser om bostadskrediter. Konsumenten har rätt att frånträda ett bostadskreditavtal inom 14 dagar också när det ingåtts i kreditgivarens affärslokaler. Konsumentskyddslagens bestämmelser om ändringar i räntan förtydligas. Förmedling av person-till-person-lån förutsätter att förmedlaren införs i ett register.

Pressmeddelande 13.10.2016

Pressmeddelande 1.12.2016

Lagstiftningen som gäller domstolarna och domare ändras
Till följd av den nya domstolslagen blir lagstiftningen om domstolarna tydligare. Lagen innehåller de bestämmelser om domstolarnas uppgifter, organisation, ledamöter och personal som nu finns i separata lagar och förordningar.

Pressmeddelande 25.8.2016

Pressmeddelande 15.12.2016

Gäldenärens skyddade belopp justeras
Det skyddade beloppet som lämnas till gäldenären vid utmätning av lön i utsökningen sänks. Justeringen på 0,86 procent baserar sig på lagen om indexjusteringar av pensioner och vissa andra förmåner.

Pressmeddelande 9.12.2016

Beloppet för gäldenärens levnadskostnader justeras
De belopp som utgör oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering sänks 0,86 procent.

Pressmeddelande 9.12.2016

Avgifterna för vigsel höjs
Avgiften som tas ut för borgerlig vigsel och registrering av partnerskap utanför tjänstetid höjs till 250 euro fr.o.m. den 1 januari 2017. Avgiften för vigsel som förrättas inom tjänstetid men utanför tjänstestället höjs på motsvarande sätt till 150 euro. Vigsel till äktenskap och registrering av partnerskap är fortsättningsvis avgiftsfria om de förrättas under normal tjänstetid och på tjänstestället.

Information om avgifter

Information om borgerlig vigsel och registrering av partnerskap

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen