Hoppa till innehåll
Media

Offentliga delgivningar och offentliga kungörelser ska i första hand publiceras på myndigheternas webbplatser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 13.21
Pressmeddelande

Det föreslås att förvaltningslagens bestämmelser om förfarandet vid offentlig delgivning uppdateras. Dessutom ska lagen om offentliga kungörelsen upphävas och de allmänna bestämmelserna om förfarandet vid offentliga kungörelser tas in i förvaltningslagen. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen den 22 november 2018.

Utgångspunkten för reformen är att offentliga delgivningar och offentliga kungörelser i första hand ska publiceras på myndigheternas webbplatser. Vid offentlig delgivning ska på samma sätt som enligt gällande bestämmelser endast ett meddelande om att en handling finns tillgänglig publiceras. Vid offentlig kungörelse publiceras utöver kungörelsen även de handlingar som kungörs.

Kunderna hos förvaltningen får bättre möjligheter att få information när meddelanden om offentliga delgivningar, kungörelser och kungjorda handlingar finns tillgängliga på webben oberoende av när ämbetsverket är öppet eller var det ligger. Lagen ska dock vid behov möjliggöra kompletterande publiceringssätt, såsom publicering i en tidning.

Den officiella tidningen ska enligt förslaget fortsättningsvis användas vid offentlig delgivning i sådana exceptionella situationer där ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig inte har kunnat publiceras på myndighetens webbplats. Samma förfarande gäller offentliga kungörelser.

Offentlig delgivning används som delgivningssätt enligt förvaltningslag speciellt om ett beslut eller andra handlingar som inverkar på behandlingen av ett förvaltningsärende inte har kunnat delges på något annat sätt. Kungörelseförfarandet används enligt speciallagar i synnerhet i miljöärenden.

Ytterligare upplysningar: Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50396, Heini Färkkilä, specialsakkunnig, tfn 02951 50378, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen