Hoppa till innehåll
Media

Överlastavgifterna tredubblas vid årsskiftet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 13.54
Pressmeddelande
De överlastavgifter som påförs för transport av överlast tredubblas från och med ingången av år 2016.

Avgiften fastställs på grundval av den massa med vilken ett fordons tillåtna totalmassa överskrids. Avgifterna har en förebyggande verkan på överlast i varutransporter. Överlasterna förvränger konkurrensen samt försämrar vägarna och i synnerhet broarna. Avsikten med avgifterna är att eliminera den vinning som fås till följd av överlast.

Hittills har avgiften varit 10 euro för varje enligt fullt hundratal kilogram av överskridningen, 30 euro för varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram och 40 euro för varje hundratal kilogram med vilket den överskrider 4 000 kilogram. Från och med ingången av januari är de motsvarande beloppen 30, 90 och 120 euro. Höjningen motsvarar stegringen i kostnadsnivån inom lastbilstrafiken.

Lagändringen som stadfästes i dag den 30 december vid presidentföredragningen har samband med de nödvändiga anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin som regeringen har fattat beslut om. Höjningen beräknas öka statens årliga överlastavgiftsinkomster med 730 000 euro så att de blir 1,1 miljoner euro per år.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen