Bloggar (Blogg)

Anna Kiiskinen: Beredningen av en ny nationalspråksstrategi har startat med besked

Publiceringsdatum 25.6.2020 13.28 Blogg JM

fi | sv

 

Vid justitieministeriet pågår beredningen av en ny nationalspråksstrategi i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Syftet med strategin är att trygga finskans och svenskans ställning som nationalspråk i Finland. I praktiken innebär detta till exempel att man tryggar lika rättigheter att få service på både finska och svenska och att man söker lösningar på utmaningarna i tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.

Den nya nationalspråksstrategin är en del av regeringsprogrammets språkpolitiska reformer, till vilka också hör regeringens språkpolitiska program och ett projekt för att förbättra språkklimatet.

Kärnan i strategiarbetet är att identifiera utmaningar och att utveckla effektiva åtgärder för att trygga de språkliga rättigheterna. Som hjälp i strategiarbetet finns en dialogplattform på webben där man samlar synpunkter på de utmaningar som påträffats i användningen av finska och svenska i vardagen. Den virtuella idéstormen är öppen för myndigheter, sakkunniga, intressentgrupper och medborgare som vill fundera på framtiden för finskan och svenskan i Finland. De teman som lyfts fram i den virtuella idéstormen tas med i den fortsatta beredningen av strategin.

Idéer och uppslag i den virtuella idéstormen

Den virtuella idéstormen öppnades den 25 maj och fram till den 24 juni har cirka 1 200 personer deltagit i den. Hittills har tre huvudteman lyfts fram i svaren.

Det första temat handlar om tillgången till tjänster på det egna språket. I synnerhet tillgången till social- och hälsotjänster på det egna språket upplevs som viktig, men också andra kontakter med myndigheterna bör vara möjliga på det egna språket. Digitaliseringen kan stödja den språkliga tillgängligheten, men den innebär också utmaningar, om de digitala tjänsterna ersätter en för stor del av den personliga kontakten.

Ett annat tema som lyftes fram i idéstormen på webben är respekt, attityder och samarbete mellan språkgrupperna. Ett tydligt budskap från idéstormen är att det behövs mer samarbete och färre språkgränser. I diskussionen efterlyses en positiv attityd för att alla ska våga tala också det andra nationalspråket.

Det tredje temat handlar om oron över att användningsområdet för nationalspråken krymper. I synnerhet inom utbildning, forskning och näringsliv väcker bägge nationalspråkens ställning oro på grund av att engelskan fått allt starkare fotfäste.

Idéstormen på webben har också gett många värdefulla förslag till den nya nationalspråksstrategin. Många tycker att det är viktigt att förändra attityderna och kulturen: det bör vara naturligt att använda båda nationalspråken tillsammans och var för sig, och det ska vara okej att välja att använda någondera av dem i olika situationer. I den nya strategin bör man uppmuntra växelverkan mellan språkgrupperna ända från unga år och avveckla skrankorna mellan dem som talar svenska och finska som hemspråk.

Den virtuella idéstormen är fortfarande öppen

Den virtuella idéstormen är öppen till slutet av juni och man kan delta i den här.

Digitalt seminarium

Justitieministeriet ordnade den 16 juni ett seminarium där man diskuterade innehållet i den nya nationalspråksstrategin bl.a. utifrån åsikter och idéer som framkommit i den virtuella idéstormen. Seminariet öppnades av justitieminister Anna-Maja Henriksson, som i sitt anförande betonade att vi kan vara stolta över den finländska kulturen och identiteten och över de språk som talas i Finland. Minister Henriksson ansåg det vara viktigt att våra nationalspråk inte ställs mot varandra i strategiprocessen, utan att man vid utarbetandet av den nya nationalspråksstrategin utnyttjar Finlands långa historia och erfarenhet av språkens samexistens.

Seminariets arbete i smågrupper resulterade i över 100 nya förslag för den fortsatta beredningen av strategin.

Arbetet fortsätter på hösten

På grund av coronaepidemin har strategiprocessens planer och tidschema ändrats. Eftersom fysiska möten inte har kunnat ordnas blev idéstormen på webben ett allt viktigare verktyg för att samla in tankar och åsikter. På grund av coronautbrottet ordnades också seminariet den 16 juni på webben.

Det är meningen att beredningen av strategin ska fortsätta på hösten med regionala eller tematiska tillställningar samt strategiska dialoger med intressentgrupper. Också vid dessa utnyttjas svaren och idéerna från den virtuella idéstormen. Beroende på hur coronasituationen utvecklas har ministeriet beredskap att vid behov överföra tillställningarna till nätet.

---

Skribenten arbetar som konsultativ tjänsteman vid enheten för självstyrelse och jämlikhet vid justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt.