Bloggar (Blogg)

Krista Nuutinen: Det finns fortfarande behov att lyfta fram likabehandlingsfrågor

Publiceringsdatum 21.4.2017 11.32 Blogg JM

Krista Nuutinen: Det finns fortfarande behov att lyfta fram likabehandlingsfrågor

 fi | sv

 

Speciellt nu när vi firar Finlands 100-årsjubileum får man i flera olika sammanhang höra hur långt Finland har kommit i frågor som gäller jämlikhet och likabehandling. Samtidigt som vi lyfter fram våra framgångar är det dock bra att komma ihåg att innehållet av likabehandling och vad som uppfattas med begreppet ändras hela tiden i takt med att samhället förändras och kunskapen om olika frågor ökar. Det uppstår nya slags behov också när det gäller att främja likabehandling. Myndigheterna har en särskild skyldighet att identifiera och reagera på dessa behov.

Förutom vackra ord behövs också konkreta åtgärder

Vid justitieministeriet pågår som bäst projektet Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe som syftar till att stödja genomförandet av diskrimineringslagstiftningen. Åtgärderna som vidtas i projektet syftar också till att genomföra målen i den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för 2017-2019.

Projektets mål är bland annat att utveckla kommunernas likabehandlingsplanering och öka kännedomen om diskriminering på flera grunder. I projektet ordnas utbildning, lokala kampanjer och seminarier för att främja HBTQI-gruppernas likabehandling såväl på lokal nivå i Finland som i de baltiska länderna, speciellt i Litauen. HBTQI (på engelska LGBTI) är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella. Till dessa grupper uppskattas höra i genomsnitt 10 procent av befolkningen.

I Rainbow Rights-projektet främjas icke-diskriminering inom Baltikum främst genom internationell utbildning och utbyte av erfarenheter. I projektet ordnas också evenemang som riktar sig till myndigheter och organisationer i Litauen, Estland och Lettland, bl.a. evenemanget Baltikum-Finland i samband med Baltic Pride 2018 i Riga. I de baltiska länderna är attityderna mot HBTQI-grupper hårdast i Europa. Till exempel i Litauen motsätter sig omkring 60 procent av befolkningen ordnandet av Pride-evenemang, som lyfter fram sexuella minoriteters och könsminoriteters mänskliga rättigheter.

Icke-diskriminering är ett gemensamt mål inom EU

Rainbow Rights är en fortsättning till det arbete för att motverka diskriminering som Finland har gjort i ett samarbete mellan olika ministerier och organisationer sedan år 2001 med EU:s finansiering. Det pågående projektet får finansiering av EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap.

Enligt europeiska och även finska undersökningar möter personer som hör till HBTQI-grupperna diskriminering på flera olika livsområden. De utsätts fortfarande i hög grad för negativa attityder, diskriminering, hatbrott och hatretorik. Enligt justitieministeriets utredning om hatretorik från år 2010 utsätts personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter för trakasserier och hatfyllt tal på offentliga platser såsom gator, parker och i kollektivtrafiken.

EU-kommissionen tog initiativ till att främja HBTQI-gruppernas likabehandling i december 2015. Ett centralt mål för initiativet är att förbättra HBTQI-gruppernas sociala acceptans och öka den samhälleliga öppenheten inom hela Europa. Kommissionen efterlyser samarbete mellan medlemsstaterna och olika aktörer för att motarbeta diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Det behövs samarbete för att främja likabehandling

Projektet Rainbow Rights genomförs i ett samarbete mellan justitieministeriet, Finlands Kommunförbund, Seta, Lithuanian Gay League och social- och hälsovårdsministeriet. Samarbete och utbyte av erfarenheter och kunskaper är en central del av projektet. Genom fungerande partnerskap och myndigheternas och organisationers gemensamma insatser är det möjligt att lösa även svåra frågor på ett konstruktivt sätt. Alla som deltar i projektet har en lång erfarenhet av praktiskt arbete för att främja likabehandling och jämlikhet inom statsförvaltningen, kommunerna och organisationer.

Åtgärderna som justitieministeriet genomför tillsammans med sina samarbetspartner i Rainbow Rights-projektet bidrar förhoppningsvis till att Finland utvecklas i en ännu bättre riktning när det gäller jämlikhet. Vem vet vilka frågor som lyfts fram i festtalen om 100 år. Vilka samhälleliga framgångar som bidragit till hela befolkningens välbefinnande och delaktighet firar vi då?

Mer information om projekten Rainbow Rights

 

____________________________

 

Krista Nuutinen arbetar som projektchef i projektet Rainbow Rights i Justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter.