Projekt för att bereda omorganiseringen av åklagarväsendet

OM014:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM014:00/2016

Ärendenummer OM 1/66/2016, VN/1078/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.6.2016 – 31.12.2017

Datum för tillsättande 1.6.2016

Lagberedning

RP med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 1.2.2018
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 10/2018
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 11/2018
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 134/2018

I propositionen föreslås det att åklagarväsendet ombildas till ett enda ämbetsverk. Riksåklagarens byrå ska vara centralförvaltningsenhet för ämbetsverket och huvudsakligen sköta centralförvaltningens uppgifter och särskilt föreskrivna åklagaruppgifter. Landet ska delas in i fem åklagardistrikt som fungerar som avdelningar inom ämbetsverket. Åland föreslås utgöra ett eget åklagarområde. Åklagarområdena ska sköta åklagaruppgifterna inom det egna verksamhetsområdet.

Ansvarig ministerOikeusministeri Häkkänen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

Syftet med omorganiseringen är att utveckla åklagarväsendets verksamhet och öka dess produktivitet. Projektet främjar de i regeringsprogrammet intagna målen att reformera centralförvaltningen och digitalisera offentliga tjänster. Genom att förnya organisationen och införa riksomfattande funktioner för enkla brottmål och åklagarväsendets stödfunktioner skapas det förutsättningar för att i fortsättningen fullt ut utnyttja ärendehanteringssystemen som syftar till att digitalisera verksamheten. Avsikten är också att underlätta styrningen av åklagarverksamheten och göra resultatstyrningen inom statsförvaltningen effektivare. Genom att centralisera funktioner strävas det efter att effektivisera åklagarnas arbete och skapa enhetliga riksomfattande processer som främjar medborgarnas rättssäkerhet och likabehandling.

Utgångspunkter

Riksåklagaren tillsatte den 29 september 2015 utredare som skulle utreda en omorganisering av åklagarväsendet antingen enligt en modell med fyra ämbetsverk och en modell med ett ämbetsverk. Omorganiseringen av åklagarväsendet utreddes särskilt med hänsyn till operativa aspekter. Utifrån utredningen kom utredarna fram till att föreslå en modell med ett ämbetsverk. Utredningen har varit på en omfattande remissbehandling. Utredningen överlämnades till justitieministern den 7 april 2016.