Utveckling av försäkringsdomstolens verksamhet

OM016:00/2008 Lagstiftningsprojekt

Työryhmän tehtävänä on tavoitteensa puitteissa kehittää vakuutusoikeuden henkilöstörakennetta, kokoonpanoja, lainkäyttöprosesseja, asioiden valmistelua ja vakuutusoikeuden muita menettelytapoja. Työryhmän tulee ottaa kantaa erityisesti seuraaviin seikkoihin luodaanko joihinkin vakuutusoikeuden asiaryhmiin niiden oikeusturvatarpeisiin vastaava erityinen nopeutettu valmistelumenettely rajataanko lisäselvityksen vastaanottaminen johonkin määräaikaan mitkä ovat oikeusturvan takaavat ratkaisukokoonpanot eri tyyppisissä asioissa asiantuntijajäsenten tarve ja esteettömyyden varmistaminen mitkä ovat hallintoistunnon ja täysistunnon kokoonpanot ja toimivaltuudet ja mitkä ovat esittelijöiden ja valmistelijoiden kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM016:00/2008

Ärendenummer OM 4/32/2006

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.5.2008 –

Datum för tillsättande 1.5.2008

Lagberedning

Regeringsproposition 281/2010 Uppgifter om behandlingen i riksdagen
Regeringsproposition 104/2014 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar 330/2014

Antagen författning 762/2015

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on kehittää vakuutusoikeuden toimintaa siten, että oikeusturvan tason heikkenemättä asioiden käsittelyajat vakuutusoikeudessa lyhenevät.

Sammandrag

Työryhmän tehtävänä on tavoitteensa puitteissa kehittää vakuutusoikeuden henkilöstörakennetta, kokoonpanoja, lainkäyttöprosesseja, asioiden valmistelua ja vakuutusoikeuden muita menettelytapoja. Työryhmän tulee ottaa kantaa erityisesti seuraaviin seikkoihin luodaanko joihinkin vakuutusoikeuden asiaryhmiin niiden oikeusturvatarpeisiin vastaava erityinen nopeutettu valmistelumenettely rajataanko lisäselvityksen vastaanottaminen johonkin määräaikaan mitkä ovat oikeusturvan takaavat ratkaisukokoonpanot eri tyyppisissä asioissa asiantuntijajäsenten tarve ja esteettömyyden varmistaminen mitkä ovat hallintoistunnon ja täysistunnon kokoonpanot ja toimivaltuudet ja mitkä ovat esittelijöiden ja valmistelijoiden kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät.

Utgångspunkter

Vakuutusoikeudessa käsiteltäville asioille on ominaista, että niissä on kysymys valittajan perustoimeentulon kannalta keskeisistä etuuksista. Tällaisia asioita koskevat valitukset tulisi käsitellä erityisen kiireellisesti. Vakuutusoikeuden asioiden keskimääräinen käsittelyaika on viime vuosina ollut yli vuoden. Tilannetta on jo 2000-luvulla pyritty korjaamaan uudistamalla vakuutusoikeuden johtamisorganisaatiota, kehittämällä vakuutusoikeuden menettelytapoja ja lisäämällä sen henkilöstöresursseja. Jo suoritetuista kehittämistoimenpiteistä huolimatta käsittelyaika vakuutusoikeudessa ei ole lyhentynyt toivotulla tavalla. Vakuutusoikeus on 6.11.2006 tehnyt esityksen oikeusministeriölle uusista toimenpiteistä vakuutusoikeuden toiminnan tehostamiseksi. Esityksessä todetaan, että vakuutusoikeuden toimintaa tulisi ensisijaisesti tehostaa puuttumalla ruuhkautumista aiheuttaviin prosessuaalisiin rakenteisiin. Esityksessä ehdotetaan jatkoselvitettäväksi mahdollisuudet ottaa osaan asioita käyttöön valituslupajärjestelmä, vähentää työoloja tuntevien asiantuntijajäsenten osallistumista päätöksentekoon, rajoittaa lisäselvityksen vastaanottamista ja keventää viisijäsenisen ratkaisukokoonpanon menettelytapoja. Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaan vakuutusoikeuden menettelytapoja kehitetään erityisesti eriyttämällä kokoonpanoja. Oikeushallinto-osaston vuoden 2008 tulostavoitteena vakuutusoikeuden osalta on todettu, että vakuutusoikeuden ruuhkaantumisesta ja pitkistä käsittelyajoista kansalaisille aiheutuvia ongelmia vähennetään.

Ytterligare uppgifter