Kön som skärpningsgrund i strafflagen

Ändring av strafflagens 6 kapitel 5 § (kön som skärpningsgrund)

OM024:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska skärpningsgrunderna i 6 kap. 5 § i strafflagen kompletteras med en bestämmelse om att en skärpningsgrund är att brottet begåtts utifrån ett motiv som baseras på offrets kön.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM024:00/2019

Ärendenummer VN/18059/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.8.2020 – 20.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 27.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 48/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 7/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 171/2022

Det föreslås bestämmelser om att personens kön är en skärpningsgrund enligt strafflagen.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Leena Mäkipää, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 082
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med propositionen är att betona klandervärdheten av sådana gärningar som har könsrelaterat hat som motiv.

Brott riktar sig i allmänhet mot företrädare för någotdera könet. Således är kön eller könsidentitet en komponent i nästan alla brott där offret är en fysisk person. I vissa särskilda situationer kan en persons yttre egenskap, såsom könet, emellertid vara det enda eller det starkaste motivet för gärningen. Könsrelaterat hat som motiv för en gärning kan väcka allvarlig skräck hos offret. Den synliga yttre egenskapen kan öka hens utsatthet för att falla offer för brott såsom misshandel eller skadegörelse.

Brott som utgör kränkning av integriteten och friden eller ärekränkning (olaga hot, förföljelse) är särskilt skadliga om risken för att bli utsatt för ett sådant brott utifrån könsrelaterade motiv utgör ett hinder för en person att delta i den offentliga debatten eller leder till att personen undviker diskussion om vissa ämnen i offentligheten (så kallad chilling effect). Till denna del är syftet med propositionen att i enlighet med regeringsprogrammet mer effektivt ingripa i hot och systematiska och riktade trakasserier som äventyrar yttrandefriheten eller hotar myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen.

Strafflagen är en könsneutral lag och i den finns inga grunder för särbehandling av män och kvinnor. Utgångspunkten är att gärningen är lika klandervärd oberoende av om den riktar sig mot en man eller en kvinna. Utredningar visar dock att kvinnor oftare än män är föremål för trakasserier, hot eller gärningar som kränker integriteten och som i värsta fall kan antas tyda på könsrelaterat hat.

Ett syfte med propositionen är också att betona sammanslutningarnas ansvar för att övervaka och förhindra ovan nämnda brott inom ramen för sin verksamhet.

Propositionen överlämnades i februari 2021.

Sammandrag

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska skärpningsgrunderna i 6 kap. 5 § i strafflagen kompletteras med en bestämmelse om att en skärpningsgrund är att brottet begåtts utifrån ett motiv som baseras på offrets kön.

Utgångspunkter

Regeringsprogramsprojektet En trygg rättsstat.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.