Öppenhetsregister

Öppenhetsregister

OM033:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det i Finland stiftas en lag om inrättande av ett öppenhetsregister utifrån en parlamentarisk beredning och i samråd med det civila samhället. Lagen ska syfta till att förbättra transparensen i beslutsfattandet och därigenom till att bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM033:00/2019

Ärendenummer VN/4118/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 12.3.2020 – 23.3.2023

Datum för tillsättande 12.3.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Ett öppenhetsregister införs

Lagberedning

RP med förslag till lag om öppenhetsregistret
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 13.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 16/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 24/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 304/2022

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om öppenhetsregistret. Syftet med registret är att öka öppenheten i beslutsfattandet, bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende. Inrättandet av ett öppenhetsregister är en av åtgärderna för att utveckla demokratin och rättsstaten i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. I lagen om öppenhetsregistret föreskrivs en skyldighet för juridiska personer och enskilda näringsidkare att till registret anmäla påverkanskommunikation som de utövar och yrkesmässig rådgivning som anknyter till sådan kommunikation. Statens revisionsverk föreslås vara personregisteransvarig.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Sami Demirbas, Erityisasiantuntija
tel. +358 295150233
[email protected]

Kontaktperson
Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 127
[email protected]

Kontaktperson
Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija
tel. +358 295 150 194
[email protected]

Mål och resultat

Den parlamentariska styrgruppen och arbetsgruppen som lyder under den ska bereda ett förslag till lag om inrättande av ett öppenhetsregister (register över lobbare) över aktörer som är verksamma på statsnivå i Finland. Enligt lagen ska organisationer och personer som bedriver lobbyverksamhet vara skyldiga att registrera sig i öppenhetsregistret.

Beredningen ska ske i ett omfattande samråd med aktörer inom det civila samhället och intressebevakningen. Lagförslagen ska göras upp i form av en regeringsproposition.

Vid beredningen av lagstiftningen om öppenhetsregistret beaktas fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Lagstiftningen om öppenhetsregistret får inte försvåra medborgarverksamheten på gräsrotsnivå eller riksdagsledamöternas möjligheter att sköta sitt uppdrag.

Sammandrag

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det i Finland stiftas en lag om inrättande av ett öppenhetsregister utifrån en parlamentarisk beredning och i samråd med det civila samhället. Lagen ska syfta till att förbättra transparensen i beslutsfattandet och därigenom till att bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende.

Utgångspunkter

Finland har behovet av att reglera lobbyverksamhet diskuterats redan i drygt tio år. Både OECD och Europarådet har rekommenderat införande av ett öppenhetsregister. Också forskare och intresseorganisationer har önskat att det inrättas ett register över lobbare.

År 2018 gjordes det inom ramen för statsrådets utrednings - och forskningsverksamhet en omfattande internationell jämförelse av modeller för lobbyregister (Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 57/2018). I utredningen jämförde man olika länders och EU:s lobbyregisterreglering och bedömde om de skulle kunna tillämpas i Finlands politiska system.

Beredningen av öppenhetsregistret inleddes redan i slutet av föregående valperiod våren 2019, när riksdagen tillsatte en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda utgångspunkterna för registret. Arbetsgruppen föreslog enhälligt att det i Finland under nästa valperiod ska inrättas ett lagstadgat elektroniskt öppenhetsregister som i inledningsskedet ska gälla verksamhet på statsnivå och i ett senare skede även verksamhet inom kommunal - och regionförvaltningen. Arbetsgruppen, som bestod av såväl parlamentariska aktörer som tjänstemän, forskare och företrädare för intresseorganisationer, fastställde i sin promemoria de centrala teman och frågor som bör tas ställning till vid den fortsatta beredningen.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.