Förslag till EU's direktiv om bekämpning av korruption

OM039:00/2023 Projekt

Europeiska kommissionen har den 3 maj 2023 lagt fram ett förslag (COM (2023) 234 final) till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av korruption. I förslaget fastställs regler för uppdatering och harmonisering av definitioner och påföljder för korruptionsbrott.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM039:00/2023

Ärendenummer VN/14904/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 17.5.2023 – 31.5.2025

Datum för tillsättande 17.5.2023

Kontaktperson
Noora Aarnio, Erityisasiantuntija
[email protected]

Kontaktperson
Juha Keränen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 142
[email protected]

Kontaktperson
Venla Mäntysalo, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 198
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med förslaget är att se till att alla former av uppsåtlig korruption kriminaliseras i alla medlemsstater, att juridiska personer kan ställas till svars för dessa brott och att effektiva, proportionella och avskräckande påföljder påförs för dem. Dessutom innehåller förslaget lämpliga åtgärder för att förebygga korruption i enlighet med internationella normer och underlätta gränsöverskridande samarbete på det sätt som förutsätts i FN:s konvention mot korruption. Förslaget är minimireglering och medlemsstaterna kan föreskriva om mer omfattande och/eller strängare kriminaliseringar.

Syftet med förslaget är att stärka och komplettera EU:s nuvarande regelverk. Avsikten är att det direktiv som förhandlas fram ska ersätta rådets rambeslut (2003/568/RIF) om bekämpning av korruption inom den privata sektorn och konventionen om bekämpning av korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i.

Sammandrag

Europeiska kommissionen har den 3 maj 2023 lagt fram ett förslag (COM (2023) 234 final) till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av korruption. I förslaget fastställs regler för uppdatering och harmonisering av definitioner och påföljder för korruptionsbrott.

Utgångspunkter

I rådets rambeslut 2003/568/RIF fastställs krav för kriminalisering av korruption inom den privata sektorn. I 1997 års konvention om bekämpning av korruption som riktar sig mot EU:s tjänstemän eller tjänstemän i medlemsstaterna behandlas vissa korruptionsfall som dessa tjänstemän vanligtvis deltar i. Dessa instrument är dock inte tillräckligt omfattande och medlemsstaternas befintliga regler måste vidareutvecklas för att säkerställa en mer konsekvent och effektiv verksamhet i unionen. Det har också uppstått nationella skillnader i genomförandet och hinder för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna. Medlemsstaternas myndigheter står inför utmaningar i form av alltför långa åtal, korta preskriptionsregler, regler om immunitet och privilegier, begränsad tillgång till resurser, utbildning och utredningsbefogenheter.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

EU vill effektivisera bekämpningen av korruption

JM Pressmeddelande 21.9.2023 14.15