Barometern för grundläggande rättigheter

OM040:00/2018 Projekt

Barometern för grundläggande rättigheter är ett forskningsprojekt som genomförs av justitieministeriet och människorättscentret. Inom projektet utreds det vilka åsikter och erfarenheter personer med funktionsnedsättning och personer inom olika språkliga minoriteter har när det gäller vissa grundläggande fri- och rättigheter. Undersökningen är en del av genomförandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM040:00/2018

Ärendenummer VN/737/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 1.11.2017

Kontaktperson
Panu Artemjeff, Erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Valtioneuvosto hyväksyi 16.2.2017 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman . Ohjelma sisältää 43 hanketta joilla pyritään perus- ja ihmisoikeuspolitiikan kehittämiseen Suomessa. Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto seuraa ja koordinoi toimintaohjelman toimeenpanoa. Toimintaohjelman tavoitteena on parantaa tiedonkeruuta yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä Suomessa. Yhtenä ohjelmaan liittyvänä toimenpiteenä oikeusministeriö ja Ihmisoikeuskeskus toteuttavat Perusoikeusbarometri-tutkimushankkeen, jolla kartoitetaan kansalaisten näkemyksiä perusoikeuksien yhdenvertaisesta toteutumisesta Suomessa (hankenumero 2.2.2).

Suomi on saanut useilta ihmisoikeussopimusvalvontaelimiltä suosituksia disaggregoidun eli väestöryhmittäin tarkastellun tiedon keräämiseksi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) toteuttaa vuosien 2017–2018 aikana Fundamental Rights Survey -tutkimuksen, joka tarkastelee perusoikeuksien toteutumista kaikissa EU:n jäsenmaissa. Kansallisen perusoikeusbarometrin tarkoituksena on täydentää FRA:n tutkimusta väestöryhmäkohtaisella otannalla ja näin ollen vastata ihmisoikeussopimusvalvontaelinten Suomelle antamiin suosituksiin liittyen tiedonkeruuseen. Tutkimuksen väestöryhmiksi on valittu kolme kieliryhmää (ruotsin-, venäjän- ja arabiankieliset) sekä vammaiset henkilöt. Barometrillä selvitetään muun muassa kyseisten väestöryhmien näkemyksiä, kokemuksia ja tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta Suomessa.

Sammandrag

Barometern för grundläggande rättigheter är ett forskningsprojekt som genomförs av justitieministeriet och människorättscentret. Inom projektet utreds det vilka åsikter och erfarenheter personer med funktionsnedsättning och personer inom olika språkliga minoriteter har när det gäller vissa grundläggande fri- och rättigheter. Undersökningen är en del av genomförandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter.