Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Rättstjänstverket

OM049:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Målet är att bereda en regeringsproposition med förslag till lag om ett Rättsjänstverket som har till uppgift att ordna tjänster inom rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning och allmän intressebevakning bereds.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM049:00/2023

Ärendenummer VN/20530/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 28.6.2023 – 19.12.2023

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lagberedning

RP med förslag till lag om Rättstjänstverket och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 33/2023

Målet är att det inrättas ett nytt ämbetsverk för ordnandet av tjänster inom rättshjälp, allmän intressebevakning, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. De nuvarande sex statliga rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten läggs ned och deras uppgifter överförs till det nya ämbetsverket. Dessutom föreslås att de av centralförvaltningsmyndighetens uppgifter som sköts av justitieministeriet och som gäller rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten överförs till det nya ämbetsverket.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2023

Kontaktperson
Maaria Rubanin, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 140
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att lämna en regeringsproposition med förslag till lag om Rättstjänstverket med uppgift att ordna tjänster inom rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning och allmän intressebevakning. De nuvarande sex statliga rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten ska upphöra.

Rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna samt verksamhetsställena ska kvarstå. Ämbetsverket ska ha riksomfattande behörighet i förvaltnings- och stöduppgifter och bli en självständig bokföringsenhet. De centralförvaltningsuppgifter som för närvarande sköts av justitieministeriet ska överföras till ämbetsverket. Den lagberedning och strategiska planering som gäller ämbetsverket ska fortsättningsvis skö-tas av ministeriet

Sammandrag

Målet är att bereda en regeringsproposition med förslag till lag om ett Rättsjänstverket som har till uppgift att ordna tjänster inom rättshjälp, ekonomisk rådgivning, skuldrådgivning och allmän intressebevakning bereds.

Utgångspunkter

Bakgrunden till propositionen är målet att utveckla statens centralförvaltning så att ministe-rierna koncentrerar sig på lagberedning och strategisk ledning av sitt förvaltningsområde. Samtidigt ska sådana uppgifter som inte förutsätter hantering och beslutsfattande på mini-sterienivå överföras till den förvaltning som lyder under ministeriet.

Justitieministeriet lät 2017 göra en utredning om inrättandet av en rättshjälps- och intresse-bevakningsmyndighet (Mot en kvalitativt bättre och effektivare service. En utredning om inrättandet av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet (Betänkanden och utlåtanden 61/2017). I utredningen föreslogs att det inrättas en riksomfattande myndighet för rättshjälp och intressebevakning. I remissvaren fick inrättandet av myndigheten allmänt understöd (Mot en mer kvalitativ och effektiv service. Utredning om möjligheterna att inrätta en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Sammandrag av utlåtandena. Betänkanden och utlåtanden 2019:9).

År 2020 tillsatte justitieministeriet en utredare för att utifrån ovan nämnda utredning närmare undersöka frågorna i anknytning till inrättandet av myndigheten. I utredningen föreslogs att det skulle inrättas en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet som skulle vara ett chefsstyrt ämbetsverk och bestå av en centralförvaltning samt rättshjälps- och intressebevakningsbyråer. Det föreslogs inga ändringar i byråernas nätverk av verksamhetsställen eller i deras självständiga ställning med avseende på skötseln av uppdrag. (Utredning om en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Utredningar och anvisningar 2020:19). I remissvaren understöddes inrättandet av ämbetsverket av alla remissinstanser som tog ställning till inrättandet (Utredning om en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Sammandrag av utlåtandena. Betänkanden och utlåtanden 2021:9).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.