Utredning av behoven att ändra utsökningsbalken

Utredning av behoven att ändra utsökningsbalken

OM054:00/2020 Projekt

I projektet som ingår i statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (VN TEAS) utreds möjligheterna att höja det skyddade beloppet vid utsökning och alternativa metoder för att förbättra ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM054:00/2020

Ärendenummer VN/15365/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 21.10.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Metod Överskuldsättning förebyggs och skuldrådgivningen effektiviseras

Kontaktperson
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 502
[email protected]

Mål och resultat

Huvudsyftet med statsrådets TEAS-utredning är att kartlägga och utvärdera olika alternativ för att förbättra ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster. Vid bedömningen beaktas bl.a. konsekvenserna för utsökningsgäldenärernas utkomst och incitament för sysselsättning, borgenärernas ställning samt utgifterna för social trygghet.

VN TEAS-projektet på webben (på finska): https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/ulosottovelka-sosiaaliturva-ja-tyon-tarjonta

Sammandrag

I projektet som ingår i statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (VN TEAS) utreds möjligheterna att höja det skyddade beloppet vid utsökning och alternativa metoder för att förbättra ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (s. 83) finns följande anteckning: ”Regeringen kommer i början av valperioden att skyndsamt utreda revideringsbehoven i fråga om utsökningsbalken, till exempel när det gäller gäldenärens skyddade belopp, och göra behövliga lagstiftningsändringar. Målet är att höja det skyddade beloppet vid utsökning så att det ligger på minst samma nivå som garantipensionen.”