Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om att ordna allmänna stödtjänster för brottsoffer inom ramen för skyldigheten att ordna allmännyttiga tjänster är öppen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2017 11.00
Nyhet

Justitieministeriet öppnar ansökan om att producera stödtjänster för brottsoffer som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Ansökan om att producera tjänster inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla tjänster ska lämnas till justitieministeriet senast den 15 oktober 2017.

Målet är att skyldigheten att tillhandahålla tjänster vad gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) ska ges till den tjänsteproducent som har bäst förutsättningar att producera tjänsterna för högst tio år från 2018. På uppdrag som omfattas skyldigheten att tillhandahålla tjänster tillämpas kommissionens SGEI-beslut (2012/21/ EU, EUT L7/2012) som ingår i EU:s paket av statligt stöd.

I uppdraget fastställs de centrala villkoren för produktionen av tjänsten och bestämmandet av ersättningen samt villkor som anknyter till tillsyn och rapportering. Skyldigheten att tillhandahålla tjänster kan specificeras under uppdragsperioden. För att kompensera en skyldighet att tillhandahålla tjänster beviljar justitieministeriet varje år på ansökan statsunderstöd, som grundar sig på den budget som riksdagen godkänt. Skyldigheten att tillhandahålla tjänster kan ändras om riksdagens budgetbeslut så kräver. På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen.

Vad skyldigheten att tillhandahålla tjänster omfattar och skyldighetens längd

Tjänsteproducenten åläggs producera allmänna stödtjänster för brottsoffer i Finland, inklusive Åland, för högst tio år från 2018.

Skyldigheten att tillhandahålla tjänster omfattar produktion av allmänna stödtjänster för brottsoffer och deras närstående i enlighet med artikel 8.1 samt 9.1 och 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem. Vid uppfyllandet av skyldigheten bör även beaktas direktivets mål (artikel 1), definitioner (artikel 2) samt samarbete och samordning av insatser (artikel 26).

Alla allmänna stödtjänster avsedda för brottsoffer ska tillvarata brottsoffrets intressen, vara kostnadsfria och konfidentiella och finnas tillgängliga för offret såväl före som under och en lämplig tid efter straffrättsliga förfaranden. Familjemedlemmar ska möjlighet till stödverksamheter för brottsoffer efter behov och i enlighet med omfattningen av den skada de har lidit till följd av det brott som har begåtts mot brottsoffret.

Stödverksamheter för brottsoffer ska minst tillhandahålla följande:

a) Information, rådgivning och stöd som är relevant för brottsoffers rättigheter, bland annat upplysningar om nationella system för brottsskadeersättning och deras roll i straffrättsliga förfaranden, inbegripet förberedelser för att närvara vid rättegången.

b) Information om eller direkt hänvisning till relevanta specialiserade befintliga stödverksamheter.

c) Emotionellt stöd och, där sådant stöd finns att tillgå, psykologiskt stöd.

d) Rådgivning om ekonomiska och praktiska frågor till följd av brottet.

e) Rådgivning om risken för sekundär och upprepad viktimisering, hot och vedergällning, samt hur sådant ska förebyggas eller undvikas, om detta inte tillhandahålls av andra offentliga eller privata verksamheter.

Tjänsterna ska tillhandahållas på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt som beaktar offrets individuella behov. Tjänsterna ska finnas tillgängliga på båda inhemska språken.

Av motiverade skäl kan man som en del av de allmänna stödtjänsterna även tillhandahålla målinriktat och integrerat stöd till brottsoffer med särskilda behov.

Påverkningsarbete som tillvaratar brottsoffrets intressen, till exempel utbildning, produktion av material och kommunikation, kan betraktas som verksamhet som har en nära koppling till stödverksamheten.

Hur länge skyldigheten att tillhandahålla tjänster varar fastställs i uppdraget.

Ersättning för tjänsterna

Justitieministeriet betalar en ersättning för utförd skyldighet att tillhandahålla tjänster. Ersättningen täcker de kostnader som produktionen av tjänsten medför.  Ersättningsbeloppet får inte överskrida den summa som behövs för att täcka kostnaderna för att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Ersättningen utbetalas i form av statsunderstöd på vilket statsunderstödslagen tillämpas.

De parametrar som används i beräkningen, övervakningen och granskningen av ersättningar fastställs noggrannare i uppdraget. Kostnader som ersätts ska ha en koppling till produktionen av tjänster av allmänt intresse. Om tjänsteproducenten även har annan verksamhet krävs separat bokföring av den verksamhet som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla tjänster.

Ansökan om att producera tjänster som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla tjänster

Av tjänsteproducenten förutsätts gedigen erfarenhet av och gedigna kunskaper om produktion av stödtjänster för brottsoffer och i synnerhet om allmänna stödtjänster för offer. Sökanden ska ha en för produktionen av stödtjänster lämplig organisation, personal och eventuellt frivilliga som utbildats för uppgiften.

Ansökan om att producera tjänster lämnas till justitieministeriet. Av ansökan bör framgå:

  • en plan över produktionen av de tjänster som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla tjänster
  • en bedömning av vilken finansieringsnivå som krävs för att producera tjänsterna; en exakt bedömning av finansieringsbehovet för 2018 och av grunderna för bedömningen
  • centrala uppgifter om sökanden och vilken organisation som används i produktionen av tjänster
  • den sökande sammanslutningens registerutdrag och stadgar samt föregående års bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Ansökan ska officiellt undertecknas av den sökande sammanslutningen, och därefter skickas ansökan jämte eventuella bilagor till justitieministeriet per e-post till adressen [email protected] senast den 15 oktober 2017.

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570 ([email protected])

Tillbaka till toppen