Hoppa till innehåll
Media

Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister effektiviseras inom EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2013 11.54
Pressmeddelande -

Europeiska unionens råd har vid sitt möte av den 22 april slutgiltigt antagit direktivet om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister. Syftet med dessa rättsakter är att bidra till en fungerande inre marknad och till en hög konsumentskyddsnivå inom EU. De nya bestämmelserna tillämpas såväl på inhemska som på gränsöverskridande konsumenttvister.

Bestämmelserna ska genomföras inom två år från ikraftträdandet av direktivet, dvs. före slutet av år 2015.

Syftet med direktivet är att säkerställa att det i alla medlemsstater finns högklassiga alternativa tvistlösningsorgan för att lösa konsumenttvister utanför domstol. I direktivet ställs vissa minimikrav på kvaliteten på dessa organ. Organen ska bland annat vara opartiska, effektiva och öppna samt ha nödvändig sakkunskap. Dessutom åläggs myndigheterna och näringsidkarna en skyldighet att informera konsumenterna om de alternativa tvistlösningsorganen.

Syftet med förordningen är att inrätta en europeisk onlineplattform för tvistlösning särskilt vid gränsöverskridande tvister. Genom plattformen ska det vara möjligt att lämna in klagomål som sedan vidarebefordras till det tvistlösningsorgan som är behörigt att behandla tvisten. Plattformen ska inte själv lösa tvister utan dess uppgift är att söka det nationella tvistlösningsorgan som är behörigt att behandla tvisten och förmedla klagomålet till detta organ. Plattformen kan utnyttjas vid tvister som gäller köpe- och tjänsteavtal som ingåtts online. Avsikten är att de nationella tvistlösningsorganen registreras på plattformen och att de därigenom får möjlighet att genomföra tvistlösningsförfarandet online via plattformen.

De viktigaste alternativa tvistlösningsorganen i Finland är konsumenttvistenämnden, banknämnden, försäkringsnämnden och värdepappersnämnden, och nationellt ska direktivet och förordningen ha verkningar särskilt på dessa organs verksamhet.

Enligt justitieministeriets preliminära bedömning förorsakar de nya bestämmelserna inga ändringar i de grundläggande verksamhetsprinciperna för dessa organ. Nytt är dock bland annat det att det i direktivet ställs upp en tidsfrist inom vilken ärendet ska avgöras vid det alternativa tvistlösningsorganet. Närmare konsekvenser ska bedömas i samband med genomförandet av rättsakterna.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sofia Rajamäki, tfn 02951 50554, e-post: [email protected]


Tillbaka till toppen