Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår åtgärder för att effektivisera förebyggandet av ungdomsbrottslighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2023 11.39
Pressmeddelande

Arbetsgruppen som dryftat hur brottsförebyggandet ska ordnas och hur ingripandet i ungdomsbrottslighet ska effektiviseras, föreslår ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram för förebyggande av ungdomsbrottslighet. Dessutom bör de nya välfärdsområdena kopplas tätare till det brottsförebyggande arbetet.

I arbetsgruppen, som tillsattes av justitieministeriet i fjol, ingick företrädare för olika ministerier, välfärdsområden och Kommunförbundet. Arbetsgruppen har överlämnat sin rapport och föreslår bland annat att rådet för brottsförebyggande under den innevarande regeringsperioden bereder ett förvaltningsövergripande åtgärdsprogram som sträcker sig över regeringsperioden för att förebygga att unga dras in i kriminalitet, i synnerhet gängkriminalitet, och för att stödja sådana som vill lämna gängkriminalitet.

Förebyggandet av ungdomsbrottslighet har en viktig roll också i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram. I programmet har regeringen förbundit sig att ta i bruk de medel som behövs för att målmedvetet bekämpa och minska ungdoms- och gängbrottsligheten. 

Arbetsgruppen har i sin rapport identifierat bland annat bristerna i förebyggandet av allvarlig och återkommande ungdomsbrottslighet och gängbrottslighet och föreslagit korrigerande åtgärder. Till dessa hör till exempel utvecklandet av brottsförebyggande arbete i fråga om barn och unga, såsom ankarverksamheten. Också utvidgningen och etableringen av den sektorsövergripande verksamhetsmodell som justitieministeriet utvecklat för att stödja brytandet av brottsspiralen har lyfts fram som ett centralt utvecklingsobjekt i välfärdsområdena. Båda ingår också i regeringsprogrammet. I samband med reformen av barnskyddslagstiftningen bör man beakta det stöd som minderåriga som gjort sig skyldiga till brott behöver för att bryta brottsspiralen.

Välfärdsområdena ska delta i högre grad i förebyggandet av brott

Arbetsgruppen har i sitt förslag också utarbetat en modell för att koppla det brottsförebyggande arbetet till välfärdsområdenas nuvarande organiseringsuppgifter. I modellen inkluderas brottsförebyggande i välfärdsområdenas säkerhetsplaner, samordnas genomförandet av välfärdsområdenas säkerhets- och välfärdsplaner och utses en säkerhetskoordinator för välfärdsområdena.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att statsrådet i fortsättningen utfärdar ett principbeslut om prioriteringarna för brottsförebyggandet och att ett förvaltningsövergripande råd för brottsförebyggande tillsätts för en regeringsperiod i taget, dvs. för fyra år. Rådets uppgifter är bland annat att genomföra de åtgärder som föreslås i statsrådets principbeslut samt att lägga fram förslag till prioriteringar för brottsförebyggandet under följande regeringsperiod.

Regeringen fattar i höst närmare beslut om hur brottsbekämpningen och förebyggandet av ungdomsbrottslighet ska främjas under denna regeringsperiod.

Mer information: Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 580, [email protected]

Effektivisering av det brottsförebyggande arbetet i Finland (på finska)

Tillbaka till toppen