Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår: Effektivare riskbedömning och övervakning för fångar som friges för att förhindra återfall i våldsbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2012 7.30
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp har utrett möjligheterna att minska återfallsrisken för dem som gjort sig skyldiga till allvarliga våldsbrott. Arbetsgruppen föreslår att man i fråga om vissa fånggrupper effektiviserar bedömningen av risken för återfall i våldsbrott och övervakningen efter frigivningen.

- Alla möjligheter att minska våldsbrott bör utredas grundligt. Arbetsgruppen har på ett utmärkt sätt utrett olika metoder som skulle kunna användas för att minska risken för återfall i allvarliga våldsbrott, såväl under verkställighet av straff i fängelse som under övervakning efter frigivningen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon tog emot arbetsgruppens betänkande.

Behovet av övervakning efter fängelsetiden anses vara särskilt stort bland dem som upprepade gånger har gjort sig skyldiga till allvarliga vålds- och sexualbrott och som enligt riskbedömningen är synnerligen farliga. De som hör till denna grupp friges från fängelse först efter att de har avtjänat hela strafftiden i fängelse. För närvarande ställs dessa fångar inte alls under övervakning efter frigivningen.

Enligt gällande bestämmelser kan en fånge som hör till denna grupp friges villkorligt efter att ha avtjänat fem sjättedelar av straffet, om han eller hon inte längre ska anses vara synnerligen farlig. Det har dock nästan alltid konstaterats att fången fortfarande är synnerligen farlig och därför har fången inte kunnat friges villkorligt.

Arbetsgruppen föreslår att det införs ett nytt system enligt vilket en återfallsförbrytare som konstaterats vara farlig alltid ska ställas under övervakning efter ett fängelsestraff på viss tid. Dessa personer ska inte ha någon möjlighet till villkorlig frigivning. Innehållet i övervakningen ska planeras utifrån den bedömning av återfallsrisken som gjorts under fängelsetiden.

Den föreslagna övervakningen skulle vara i två år. Övervakningsbestämmelserna skulle kunna gälla bl.a. drogfrihet och skyldighet att använda läkemedel som stödjer den övervakades drogfrihet och är nödvändiga för att förhindra brottsåterfall, förbud mot användning av vissa läkemedel samt elektronisk övervakning. Förbudet mot att använda vissa läkemedel skulle i praktiken innebära ett förbud mot bensodiazepiner, eftersom samverkan av dessa läkemedel och alkohol kan orsaka våldsamt beteende. Enligt arbetsgruppen är det också viktigt att till den övervakade erbjuds tillräcklig rehabilitering av missbrukare och individuellt stöd.

Antalet fångar som avtjänar hela strafftiden i fängelse var 34 vid ingången av juni. Årligen friges några av dem.

Bedömning av återfallsrisken ska gälla allt flera fångar

För närvarande görs en bedömning av återfallsrisken för dem som avtjänar hela strafftiden i fängelse och som friges från fängelse på livstid i olika skeden av straffprocessen och verkställigheten av straff.

Enligt arbetsgruppen bör en systematisk bedömning av återfallsrisken göras under fängelsetiden också för alla som upprepade gånger gjort sig skyldiga till vålds- och sexualbrott. Dessutom ska bedömningsförfarandet utvidgas till att gälla även dem som för första gången gjort sig skyldiga till dråp eller mord. Riskbedömningen ska göras på basis av den information som man fått om fången under strafftiden och genom att använda särskilda bedömningsmetoder.

Möjlighet till skärpt villkorlig frihet

Om återfallsrisken på basis av en riskbedömning konstateras vara stor, kan fången enligt förslaget ställas under skärpt övervakning av villkorlig frihet. De ovan nämnda övervakningsbestämmelserna ska kunna tillämpas vid denna övervakning.

Denna bedömning skulle enligt Brottspåföljdsmyndighetens utredning årligen gälla ca 750-800 fångar som ska friges villkorligt. Av dessa skulle ungefär en femtedel, dvs. 150 personer, omfattas av den skärpta övervakningen. För den effektiviserade bedömningen och den skärpta övervakningen skulle Brottspåföljdsmyndigheten behöva tilläggsresurser.

Arbetsgruppen anser också att särskilt när det gäller fångar med hög återfallsrisk behövs det i fängelserna mer och effektivare rehabilitering av missbrukare och sådan programverksamhet som minskar återfallsrisken.

- Det är ytterst motiverat att göra en noggrannare riskbedömning för dem som återfallit i vålds- och sexualbrott. Dessutom kan det också på starka grunder antas att allvarliga våldsbrott kan förebyggas genom effektivare övervakning och genom programverksamhet som syftar till att minska återfallsbrottslighet, sade minister Henriksson.

Polisen ska underrättas om frigivning

Arbetsgruppen föreslår också att polisen ska underrättas om frigivning av alla som flera gånger dömts för vålds- och sexualbrott eller som dömts för brott mot liv. Dessa uppgifter kan vara till nytta om den frigivne hamnar i kontakt med polisen till exempel på grund av störande beteende och det är sannolikt att risken för att begå ett nytt brott har ökat.

För närvarande underrättas polisen bara om placeringen av en fånge i övervakad frihet på prov. Polisen informeras inte automatiskt om fångar som friges på andra sätt.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, överdirektör Jarmo Littunen, tfn 02951 50582
arbetsgruppens sekreterare, planerare Tuuli Herlin, tfn 050 454 3034
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen