Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår lagstiftning som möjliggör automatiska förvaltningsbeslut

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2022 12.06
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet föreslår att det till förvaltningslagen ska fogas bestämmelser om automatiserad behandling vid avgörande av ärenden. Med ändringarna genomförs de bestämmelser om automatiserat beslutsfattande som EU:s allmänna dataskyddsförordning förutsätter i den nationella lagstiftningen.

Målet är att möjliggöra automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen så att i synnerhet de krav på god förvaltning, behandling av förvaltningsärenden och lagbundenhet i myndigheternas verksamhet som ställs i grundlagen och förvaltningslagen kan tillgodoses.

Automatiserat beslutsfattande används redan nu inom förvaltningen bland annat vid beskattning och utbetalning av vissa förmåner. Riksdagens grundlagsutskott och de högsta laglighetsövervakarna har ansett att den gällande lagstiftningen inte utgör en tillräcklig rättslig grund för automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen.

Till det arbetsgruppsbetänkande i form av en regeringsproposition som nu färdigställts fogas ännu förslag till bestämmelser om användning och utveckling av informationssystemen inom den offentliga förvaltningen. Förslagen bereds i en separat arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet. Arbetsgruppernas förslag till bestämmelser ska samordnas och avsikten är att utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av förvaltningslagen och lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen ska sändas på omfattande remiss i mars 2022.

Mandatperioden för arbetsgruppen, som tillsatts av justitieministeriet, varade från den 18 januari till den 31 december 2021. Arbetsgruppen var inte enhällig i sitt arbete.

Ytterligare information: 
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]
Petteri Jartti, specialsakkunnig, tfn 0295 150 076, [email protected] 

Arbetsgruppsbetänkande: Lagstiftning som gäller automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Tillbaka till toppen