Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp vill möjliggöra distansmöten för bolag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2021 15.31
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår lagändringar för att göra det lättare att ge och använda möjligheten att delta i bolagsstämmor och andelslagsstämmor på distans. Man vill också tillåta möten som hålls helt och hållet på distans utan någon fysisk mötesplats. Målet är att förbättra aktieägarnas och medlemmarnas möjligheter att delta i mötena. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

Under coronaepidemin har man tillämpat en temporär lag som har underlättat distansdeltagande i andelslagsstämmor och tillåtit möten som hålls helt och hållet på distans i börsbolag. 

Enligt arbetsgruppens förslag kan bolagsstämmor i aktiebolag och bostadsaktiebolag samt andelslagsstämmor helt och hållet hållas på distans förutsatt att alla deltagare har fulla deltaganderättigheter under stämman och att det i bolagsordningen eller stadgarna finns en bestämmelse om distansmöten. 

Arbetsgruppen föreslår också att mötesarrangemangen vid så kallade hybridmöten förtydligas så att både de som deltar på mötesplatsen och de som deltar på distans kan utöva sina rättigheter fullt ut under mötet. Bolagsordningen eller stadgarna ska kunna ändras för att möjliggöra hybridmöten genom vanligt beslut med kvalificerad majoritet.

Dessutom ska en bolagsstämma i ett bostadsaktiebolag med minst 30 aktielägenheter ordnas som ett hybridmöte, om minst tre aktieägare kräver det.

Bolaget eller andelslaget ska också kunna erbjuda andra sätt att delta, såsom möjlighet till förhandsröstning eller möjlighet att utöva sin yttranderätt skriftligen före eller under stämman.

Regleringen avses träda i kraft vid ingången av juli nästa år, när den temporära lagstiftningen som gäller distansdeltagande och nätsammanträden upphör att gälla.

Betänkandet innehåller en avvikande mening lämnad av Börsstiftelsen samt yttranden av finansministeriet och WWF Finland.

Förslaget kan kommenteras i e-tjänsten Utlåtande.fi fram till den 23 januari 2022.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 029515 0074, [email protected]

Distansstämmor och deltagande på distans i aktiebolag, bostadsaktiebolag  och andelslag - Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Utlåtande.fi 

Tillbaka till toppen