Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av äktenskapslagen föranleder även andra lagändringar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2017 10.14
Pressmeddelande

Den ändring av äktenskapslagen som gör det möjligt för personer av samma kön att ingå äktenskap träder i kraft vid ingången av mars. Lagändringen medför också ändringar i vissa andra bestämmelser för att dessa ska vara tillämpliga när det gäller par av samma kön.

Vigselformuläret vid borgerlig vigsel ska få en könsneutral ordalydelse så att orden "hustru" och "man" ersätts med ordet "make".

Ett registrerat partnerskap kan omvandlas till äktenskap

Från och med den 1 mars 2017 kan makar som har registrerat sitt partnerskap omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en gemensam anmälan. Ändringen sker alltså inte automatiskt.

Anmälan lämnas in till magistraten, och det ska inte finnas någon tidsfrist för anmälan. Magistraten gör utifrån anmälan de behövliga ändringarna i uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Ett registrerat partnerskap är giltigt som äktenskap från den dag då magistraten har tagit emot anmälan.

Endast partnerskap som har registrerats i Finland kan omvandlas till äktenskap. Det är inte möjligt att omvandla ett i utlandet registrerat partnerskap till äktenskap i Finland genom anmälan, eftersom registrerat partnerskap inte utgör ett enhetligt begrepp globalt sett.

Nya partnerskap ska inte längre registreras

Från och med ingången av mars är det inte längre möjligt för par av samma kön att registrera sitt partnerskap. Till övriga delar förblir lagen om registrerade partnerskap dock i kraft. På partnerskap som registrerats före ändringen av äktenskapslagen tillämpas också i fortsättningen lagen om registrerade partnerskap.

Ett registrerat partnerskap ska således kvarstå som en juridisk institution för personer av samma kön, men nya registrerade partnerskap ska inte längre uppstå. Registrering av partnerskap kommer alltså inte i fortsättningen att vara ett alternativ till ingående av äktenskap.

Ändring i förutsättningarna för att fastställa transsexuella personers könstillhörighet

I lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet stryks vid ingången av mars kravet på att vara ogift, som innebär att en person som ansöker om fastställande av könstillhörigheten inte får vara gift eller leva i ett registrerat partnerskap. I lagen stryks också bestämmelsen om att äktenskapet förvandlas till registrerat partnerskap eller vice versa när könstillhörigheten fastställs.

I religionsfrihetslagen görs en ändring som gäller alla föräldrar

Enligt religionsfrihetslagen beslutar ett barns vårdnadshavare gemensamt om barnets religiösa ställning. Om vårdnadshavarna inte kommer överens om barnets religiösa ställning efter barnets födelse har det hittills varit möjligt att barnets mor, som är vårdnadshavare, ensam beslutar om barnets inträde i ett religionssamfund inom ett år från barnets födelse.

Från och med ingången av mars är detta inte längre möjligt, och i fortsättningen förutsätts det att beslutet alltid fattas gemensamt av vårdnadshavarna. Om enighet inte nås och om en domstol inte fattat ett separat beslut om vårdnadshavarnas uppgiftsfördelning i detta ärende, förblir frågan om vilket religiöst samfund barnet ska tillhöra oavgjord.

Adoption blir möjligt

Enligt adoptionslagen är det endast makar som kan adoptera gemensamt. När ändringen av äktenskapslagen har trätt i kraft den 1 mars kan också makar av samma kön adoptera gemensamt.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tfn 02951 50264 (e-post: fö[email protected])
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 0295 150 260 (e-post: fö[email protected])
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 0295 150 332 (e-post: fö[email protected])

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen