Hoppa till innehåll
Media

Barns och ungas deltagande via nätet i beslutsfattande stärks

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2021 11.32
Pressmeddelande

Justitieministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet håller på att i samarbete med aktörer från det civila samhället utveckla en ny sorts plattform för digitalt deltagande samt en verksamhetsmodell till stöd för barns och ungas deltagande.

Den nya digitala plattformen för deltagande, med arbetsnamnet ”digiraati” (sv. digirådet), som är avsedd särskilt för unga, ska öppnas i slutet av 2021 i justitieministeriets tjänst dinåsikt.fi. Idén med plattformen baserar sig på Digiraati-konceptet, som utvecklats i forskningsprojektet ALL-YOUTH vid Tammerfors universitet och testats under det gångna året av bland annat justitieministeriet och Finlands Röda Kors. Erfarenheterna från pilotförsöket och responsen från de unga används i arbetet med att utveckla den nya plattformen.

För att stödja barns och ungas deltagande och facilitera råd planeras också en verksamhetsmodell med hjälp av vilken man ska stärka barns och ungas möjligheter till likvärdigt deltagande och öka växelverkan mellan personer i olika åldrar och med olika bakgrund. Verksamhetsmodellens styrka är den täta dialogen mellan den offentliga sektorn och det civila samhället, vilket förhoppningsvis ökar de ungas likvärdiga deltagande i samhällsdebatten.

Ett av målen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram är att stärka barns och ungas delaktighet och aktivitet i samhället. Syftet med det utvecklingsarbete som nu inletts är att stegvis förnya justitieministeriets webbtjänster för demokrati så att de bättre än i nuläget även stöder barns och ungas likvärdiga deltagande i samhället med hjälp av digitala tjänster.

Inom ramen för det nationella demokratiprogrammet och det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik samt som en del av genomförandet av den nationella barnstrategin skapas en plattform för deltagande som en del av justitieministeriets webbtjänster för demokrati. I utvecklingsarbetet deltar förutom ministerierna även Osallisuuden osaamiskeskus (sv. Kompetenscentret för delaktighet), Finlands Röda Kors, Tammerfors universitet och Rättsregistercentralen. 

I samband med reformen slopas tjänsten ungasideer.fi under 2022. De nuvarande användarna av tjänsten styrs till tjänsten dinåsikt.fi och till andra demokratitjänster. De får också stöd i att börja använda tjänsterna. Det informeras mer om detta under början av 2022.

Läs mer

Mer information:
Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 231, [email protected]
Marja N. Pulkkinen, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 113, [email protected]
Laura Saarinen, projektsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 352, [email protected]

Tillbaka till toppen