Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om automatiskt beslutsfattande på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2020 10.04
Pressmeddelande

Justitieministeriet har kartlagt regleringsbehoven i anslutning till automatiska beslutsförfaranden inom den offentliga förvaltningen.

I den bedömningspromemoria som skickades på remiss i dag granskas hur principerna för god förvaltning samt ett tillbörligt tillgodoseende av rättsskyddet och tjänstemännens tjänsteansvar kan säkerställas i det automatiska beslutsfattandet inom förvaltningen.

För att dessa principer ska kunna förverkligas behövs enligt bedömningspromemorian ny reglering enligt följande:

1.    Det automatiska beslutsfattandet bör begränsas till de situationer som det lämpar sig för. I det automatiska beslutsfattandet ska avgörandet gå att maskinellt härledas från lagstiftningen och kända entydiga fakta i sådana fall där beslutsfattandet inte är förenat med prövningsrätt. Regleringen ska tillämpas inom förvaltningslagens tillämpningsområde (inte t.ex. vid brottsutredning eller vid rättskipning).
2.    För att tjänsteansvaret ska kunna fullgöras är det ytterst viktigt att beslutssystemet och beslutsreglerna godkänns och att informationssystemet övervakas. 
3.    Myndigheterna bör vara skyldiga att försäkra sig om att användningen av automatiskt beslutsfattande inte äventyrar principerna för god förvaltning, rättssäkerheten eller tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.
4.    För att säkerställa insyn och öppenhet bör myndigheterna vara skyldiga att lägga fram en beskrivning av de beslutsregler som ska tillämpas.

- Myndigheternas verksamhet ska grunda sig på lag. Det automatiska beslutsfattandet i myndighetsarbetet väcker helt nya, principiellt viktiga juridiska frågor. Det är viktigt att uppdatera den tillämpliga lagstiftningen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Till nästa ska justitieministeriet tillsätta en arbetsgrupp för att bereda en regeringsproposition med förslag till allmän lagstiftning om automatiskt beslutsfattande. Avsikten är att hösten 2020 ordna ett diskussionsmöte om utvecklingen av lagstiftningen.
 
Enligt en enkät som gjordes för bedömningspromemorian fattas för närvarande automatiserade beslut bl.a. vid FPA, Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen, Statskontoret och Lantmäteriverket. Bland ministerierna identifierade bl.a. arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och kommunikationsministeriet situationer där det i framtiden är möjligt att införa automatik.

Ytterligare upplysningar: Timo Makkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 230, [email protected]

Bedömningspromemorian 
Projektportalen: Beredning av allmän förvaltningslagstiftning som gäller automatiserat beslutsfattande

 

Tillbaka till toppen