Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om kriminalisering av flyktingspionage har blivit klar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2013 9.55
Pressmeddelande -

En bedömningspromemoria om kriminalisering av s.k. flyktingspionage har blivit klar vid justitieministeriet. Utredningen gjordes på grund av att flera organisationer och skyddspolisen har lyft fram frågan.

 

Med flyktingspionage avses anskaffning av uppgifter om en person för en främmande stats räkning i syfte att föremålet för underrättelseverksamheten eller dennes närstående utsätts för förföljelse eller påtryckning av den främmande staten. Spionage riktas oftast mot personer som har flyttat bort från sitt hemland efter att ha blivit föremål för diskriminering eller våld till exempel på grund av sina åsikter eller nationellt ursprung.

Denna verksamhet kan redan i dagens läge uppfylla rekvisitet för en straffbar gärning, om det i verksamheten är fråga t.ex. om olovlig observation eller olovlig avlyssning, olaga hot, olaga tvång eller olaga förföljelse. Också kränkning av politisk handlingsfrihet är straffbart enligt strafflagen.

Enligt promemorian kan strafflagens nuvarande bestämmelser dock inte till alla delar tillämpas på verksamhet som kan betraktas som flyktingspionage. Detta gäller särskilt verksamhetens tidiga skeden, då man bara samlar in uppgifter om en viss person för en främmande stats räkning.

Flyktingspionage har kriminaliserats i Sverige och Norge.

Promemorian har skickats ut på remiss, och utlåtandena ska lämnas in senast den 31 januari 2014. Beslutet om huruvida lagberedning ska inledas i detta ärende fattas efter remissbehandlingen.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Lena Andersson, tfn 02951 50244
e-post: fö[email protected]

Bedömningspromemoria om kriminalisering av s.k. flyktingspionage (på finska) bifogad till pressmeddelandet på webbsidan www.justitieministeriet.fi

Tillbaka till toppen