Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om betalningsmedelsbrott uppdateras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2021 13.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i strafflagen för att genomföra EU-direktivet om betalningsmedelsbedrägerier.

I regeringens proposition föreslås ändringar i de bestämmelser i strafflagen som gäller betalningsmedelsbedrägeri, grovt betalningsmedelsbedrägeri, förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri, definitionen av betalningsmedel och straffansvar för juridiska personer. Det föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om betalningsmedelsbrott, grovt betalningsmedelsbrott och lindrigt betalningsmedelsbrott.

Genom ändringarna i strafflagen genomförs EU-direktivet om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter. Direktivet kompletterar 2001 års rambeslut om betalningsmedelsbedrägerier.

Finlands lagstiftning motsvarar i nuläget till stora delar förpliktelserna i direktivet när det gäller området för straffbarhet. Strafflagens bestämmelser om betalningsmedelsbedrägeri är teknikneutrala och har redan tidigare till stora delar varit progressivare än den tidigare EU-lagstiftningen.

Det som är nytt med direktivet är att det också gäller virtuella valutor i egenskap av betalningsmedel. Därför utsträcks begreppet betalningsmedel i propositionen till att entydigt omfatta virtuella valutor och elektroniska pengar.

Betalningsmedelsbedrägerier begås i en snabbt föränderlig miljö och de är ofta gränsöverskridande. De kan ha ett samband med organiserad brottslighet, vilket ska beaktas i de bestämmelser som gäller grova brott.

På grund av förpliktelserna i direktivet skärps de föreskrivna straffen för betalningsmedelsbrott på flera punkter. Grova gärningsformer ska beläggas med ett maximistraff på fem år i stället för det nuvarande maximistraffet på fyra år. Maximistraffet för förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år.

Syftet med genomförandet av direktivet är att effektivisera bekämpningen av betalningsmedelsbedrägerier nationellt och internationellt. Dessutom stärker propositionen det straffrättsliga skyddet för den lagliga ekonomin och ökar betalningssystemens tillförlitlighet.

Lagen avses träda i kraft senast den 31 maj 2021, då direktivet senast ska genomföras.

Ytterligare information: Lena Andersson, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 244, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
 

Tillbaka till toppen