Hoppa till innehåll
Media

Brottsmisstänktas rätt till biträde ska tryggas inom hela EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2011 10.30
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag delgett riksdagen direktivförslaget som syftar till att trygga brottsmisstänktas och åtalade personers rätt till biträde vid förundersökningen och rättegången och anhållna personers rätt till kontakt med närstående och konsulära myndigheter.

I direktivet fastställs miniminormerna som ska tillämpas i straffrättsliga förfaranden inom hela Europeiska unionen. Behandlingen av förslaget som Europeiska kommissionen lade fram i juni har inletts i en rådsarbetsgrupp.

Förslaget är ett led i den åtgärdsplan för att stärka rättigheterna för brottsmisstänkta eller åtalade personer som EU:s justitieministrar antog år 2009. Rättsakten som tryggar brottsmisstänktas rätt till tolkning och översättning vid en rättegång har antagits redan tidigare.

Statsrådet förhåller sig positivt till att man på unionsnivå skapar minimibestämmelser för att trygga rätten till biträde i straffrättsliga förfaranden för åtalade personer och brottsmisstänkta och rätten till kontakt med tredje person vid frihetsberövande. Bestämmelserna i förslaget motsvarar i hög grad bestämmelserna i den reformerade förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftningen som riksdagen godkände i mars 2011 och som träder i kraft vid ingången av år 2014.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen, tfn 09 1606 7722, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen