Hoppa till innehåll
Media

Det blir möjligt att häva tvångsäktenskap

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 13.45
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ändring i äktenskapslagen för att göra det möjligt att genom upphävning upplösa äktenskap som ingåtts genom tvång. Ändringen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Enligt förslaget ska rättsverkan av ett upphävt äktenskap motsvara den rättsverkan som en skilsmässa har, men med den skillnaden att makarnas civilstånd återgår till vad det var före tvångsäktenskapet. 

– Den här förändringen är ett viktigt budskap om att vår rättsordning inte godkänner äktenskap som ingåtts genom tvång. Ändringen tryggar rättigheterna för den som tvingats till äktenskap och för eventuella barn, men civilståndet för den som tvingats till äktenskap är inte ”frånskild” efter att äktenskapet har upplösts, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I propositionen föreslås det att det inte ska finnas någon tidsfrist för ansökan om upphävande av äktenskap. Enligt förslaget ska det inte heller tas ut någon ansökningsavgift för behandlingen av ärendet i domstol. På detta sätt blir det lättare för den som tvingats till äktenskap att föra ärendet till domstol.

Under beredningen av regeringspropositionen undersöktes också alternativet att ogiltigförklara äktenskap. Upphävandet ger dock den som blivit tvingad till äktenskap en bättre ställning och större rättigheter. Ogiltigförklaring av äktenskap skulle retroaktivt avskaffa alla rättigheter som hänför sig till äktenskapet. Upphävande av äktenskap tryggar däremot också rätten till arv och underhållsbidrag för de barn som eventuellt fötts under äktenskapet.

Regeringen föreslår även en precisering av bestämmelserna om erkännande av utländska äktenskap. I fortsättningen ska äktenskap som ingåtts utomlands av en person som är under 18 år erkännas endast av särskilda skäl, om den ena maken var bosatt i Finland när äktenskapet ingicks. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Utöver upphävandet av tvångsäktenskap utreder justitieministeriet behovet av att precisera bestämmelserna om straffbarheten för tvingande till äktenskap.

Mer information: 
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 050 520 9395, [email protected]
Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected] 
 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen