Hoppa till innehåll
Media

Det rättsliga samarbetet inom Europa digitaliseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2022 16.52
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning om digitalisering av gränsöverskridande rättsligt samarbete i civilrättsliga, handelsrättsliga och straffrättsliga frågor. Statsrådet sände i dag förslaget till förordning och direktiv till riksdagen för kännedom.

Statsrådet anser det vara viktigt att man inom EU förenhetligar förfarandena för gränsöverskridande informationsutbyte och ärendehantering så att de möjligheter digitaliseringen medför utnyttjas både i informationsutbytet mellan myndigheter och i uträttandet av ärenden mellan invånare och myndigheter. Digitala lösningar möjliggör ett snabbare och tillförlitligare informationsutbyte och medför nya möjligheter för personer att uträtta sina ärenden.

I kommissionens förslag åläggs medlemsstaterna att använda digitala kanaler för informationsutbyte vid gränsöverskridande kommunikation mellan nationella myndigheter. Medlemsstaterna åläggs att möjliggöra användning av elektroniska medel också i gränsöverskridande civilrättsliga och handelsrättsliga förfaranden som gäller personer och företag. Vid gränsöverskridande rättegångar ska myndigheten i fortsättningen ge möjlighet för parter att höras genom videokonferens eller annan teknik för distanskommunikation. I brottmål gäller denna rätt till hörande genom videokonferens en misstänkt, åtalad eller dömd person.

Som en helt ny tjänst föreslås en europeisk portal för ärendehantering som gör det möjligt för personer och företag att sköta ärenden med nationella myndigheter i olika EU-länder och till exempel betala avgifter i anslutning till rättsliga förfaranden genom elektronisk betalning. De elektroniska handlingarnas tillåtlighet stärks också. 

De digitala tjänsterna ska tas i bruk stegvis under 2025–2031. Den föreslagna digitaliseringen innebär att finländska domstolar, åklagare och polismyndigheter ska ges möjlighet att ansluta sig till informationsutbytet i Europa. Genomförandet av de gränssnitt som behövs kommer att medföra kostnader. 

Behandlingen av förslaget har inletts i arbetsgruppen för e-juridik vid Europeiska unionens råd och torde fortsätta till utgången av 2022. 

Ytterligare information:
Aki Hietanen, utvecklingschef, tfn 0295 150 510, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 
Kommissionens förslag 

Tillbaka till toppen