Hoppa till innehåll
Media

Effektivare bekämpning av miljöbrott i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2022 13.30
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att ingripa i miljöbrottslighet. Målet är att effektivisera utredningen av miljöbrott och straffprocessen som hänför sig till miljöbrotten samt att införa straffansvar i hela EU. Statsrådet sände i dag förslaget till direktiv till riksdagen för kännedom.

Genom det direktivförslag som kommissionen lade fram i december ska EU-ländernas lagstiftning om miljöbrott förenhetligas. I förslaget definieras miljöbrott, fastställs miniminivåer för påföljder och effektiviseras det brottsbekämpande samarbetet. Medlemsstaterna åläggs dessutom att sörja för förebyggande av miljöbrott, nationellt samarbete och insamling av information samt för att säkerställa tillräckliga resurser för att verkställa straffansvaret. Direktivförslaget ska ersätta det gällande miljöbrottsdirektivet från 2008.

Statsrådet förhåller sig i princip positivt till målen i direktivförslaget. Enligt statsrådet är det motiverat att försöka se till att EU-ländernas lagstiftning om miljöbrott är aktuell och tillräckligt omfattande. Det är också viktigt att effektivisera det gränsöverskridande praktiska samarbetet för att utreda miljöbrott. 

Statsrådet konstaterar dock att tyngdpunkten i bekämpningen av miljöbrott ska ligga på andra än straffrättsliga åtgärder. Det är också viktigt att se till att de grundläggande lösningarna i de nationella straffrättsliga systemen respekteras. Enligt en preliminär bedömning kommer ikraftträdandet av förslaget i Finland att kräva betydande ändringar i den nationella lagstiftningen.

Ytterligare information: Leena Mäkipää, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 082, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

 

Tillbaka till toppen