Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska förenkla utmätningen av gäldenärernas inkomster

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2023 14.29
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat ett arbetsgruppsbetänkande om utmätning av socialskyddsförmåner. I betänkandet föreslås en förenkling av utmätningen av socialskyddsförmåner och en totalreform av hur man beräknar utmätningen av inkomster.

Socialskyddsförmåner som för närvarande utmäts är till exempel arbetspension och inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa. Till exempel garantipension och grunddagpenning för arbetslösa utmäts inte, men de beaktas dock som inkomster vid utmätningen av andra inkomster. Förmåner som beviljats för ett visst ändamål, såsom bostadsbidrag och utkomststöd, lämnas däremot helt utanför utmätningen.  

Arbetsgruppen föreslår att socialskyddsförmånernas inverkan på utmätningsbarheten minskas så att i fortsättningen endast de förmåner som beviljas för ändamål som fastställts med stöd av pensionslagstiftningen eller sociallagstiftningen, såsom bostadsbidrag och utkomststöd, lämnas utanför utmätningen. De övriga förmånerna ska utmätas på grundval av huruvida förmånsbeloppet överstiger det skyddade belopp som lämnas till gäldenären. Det skyddade beloppet är det belopp som ska lämnas till gäldenären för att han eller hon ska kunna trygga sin försörjning. Alla inkomster som överstiger det skyddade beloppet utmäts dock inte.

Ändringen förenklar utmätningen av socialskyddsförmåner och främjar en jämlik behandling av utsökningsgäldenärer.

Totalreform av beräkningsreglerna för utmätning 

Arbetsgruppen föreslår dessutom att beräkningsreglerna för utmätning ses över. I fortsättningen kan efter avdrag för det skyddade beloppet en viss procentandel av gäldenärens nettoinkomster utmätas enligt inkomsternas storlek. 

Det skyddade beloppet i euro, effekten av personer som gäldenären försörjer samt utmätningsprocenterna på olika inkomstnivåer kräver ännu närmare bedömning. 

När beräkningsreglerna för utmätning ses över ska också behoven att ändra bestämmelserna om fria månader och begränsning av utmätningsbeloppet och om indrivning av underhållsbidragsskulder bedömas närmare.

Betänkandet sänds på remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi.

Mer information: Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 029 515 0203, [email protected]

Utmätning av socialskyddsförmåner, arbetsgruppens betänkande (på finska)

Tillbaka till toppen