Hoppa till innehåll
Media

Förslag till riksdagen: Även fängelsestraff ska kunna dömas ut för brott mot inreseförbud

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2018 13.59
Pressmeddelande

I strafflagen föreslås en ny bestämmelse om brott mot inreseförbud. Med brottet avses att en utlänning kommer till Finland trots att han eller hon meddelats ett giltigt inreseförbud. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst ett år. Samtidigt ska rekvisitet för gärningar som är straffbara som brott mot inreseförbud preciseras.

För närvarande har brott mot inreseförbud nästan uteslutande behandlats som utlänningsförseelser för vilka påföljden är enbart böter.

Syftet med regeringens proposition som i dag överlämnades till riksdagen är att man för brott mot inreseförbud ska kunna bestämma ett straff som bättre än för närvarande motsvarar gärningens klandervärdhet. Ändringen förväntas också ha en förebyggande effekt. 

Målet att föreskriva fängelsestraff som påföljd för brott mot inreseförbud som meddelats en utlänning ingår i regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram från december 2015.

När maximistraffet för brottet höjs kan dessa ärenden inte längre behandlas i bötesförfarande. Alla brott mot inreseförbud skulle behandlas vid en fullskalig förundersökning, åtalsprövning och rättegång. Detta innebär att behandlingen ärendena skulle ta något längre tid och att arbetsmängden vid polis-, gränsbevaknings- och åklagarmyndigheterna och domstolarna skulle öka.

Överföringen av dessa ärenden från bötesförfarande till att behandlas i en fullskalig straffprocess skulle ha konsekvenser för den offentliga ekonomin.   Enligt propositionen skulle de årliga tilläggskostnaderna för ändringen uppgå till 670 000 euro.

I polisens och Gränsbevakningsväsendets informationssystem registrerades år 2015 totalt 568 brott mot inreseförbud, men sedan dess har antalet sjunkit något. Största delen av dem som brutit mot förbudet är ester. Brott mot inreseförbud har endast i få fall behandlats som riksgränsbrott. Årligen har det förekommit omkring 10-20 sådana fall.

Ytterligare information:

Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 02951 50176, e-post: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset (på finska)

Tillbaka till toppen