Hoppa till innehåll
Media

EU vill införa könskvoter för börsnoterade bolags styrelser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2013 12.50
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag översänt till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till ett direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, dvs. om könskvoter för börsnoterade bolags styrelser och förvaltningsråd. Direktivet ska vara tidsbestämt och gälla till utgången av år 2028.

Syftet med förslaget är att främja en jämnare könsfördelning i det ekonomiska beslutsfattandet och en jämnare representation av kvinnor och män i företagens styrelser och förvaltningsråd.

Direktivet ska innehålla enhetliga minimikrav som gäller bedömningen av meriterna hos styrelsekandidaterna och öppenheten vid rekrytering samt minimiandelen kvinnor och män bland styrelse- eller förvaltningsrådsledamöterna. Syftet är att det mål på 40 procent som ställts för andelen av det underrepresenterade könet uppnås i alla börsnoterade bolag före år 2020 och i statsägda börsnoterade bolag före år 2018.

Behandlingen av förslaget inleds i EU-rådets arbetsgrupp i februari.

Statsrådet förhåller sig positivt till målen för direktivet och anser att de krav som ingår i direktivet inte är oskäliga för de berörda bolagen med beaktande av målen och den nytta som eftersträvas. För de finska börsnoterade bolagen skulle bestämmelserna i direktivförslaget i praktiken gälla endast en öppen bedömning av meriterna hos kandidaterna till styrelse- eller förvaltningsrådsposter samt rapportering och offentliggörande av valet och skälen till det.

Direktivet ska inte tillämpas på små och medelstora börsnoterade bolag. Enligt justitieministeriets uppskattning skulle 25 av de 119 bolag som i slutet av år 2012 fanns listade på Helsingforsbörsen inte omfattas av direktivets tillämpningsområde.

Enligt Centralhandelskammarens utredning uppfyller tio finska börsbolag den könskvot på 40 procent som krävs av styrelserna. Däremot uppfylls könskvoten på 40 procent redan nu i alla börsnoterade bolag med statligt majoritetsinnehav.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti Leinonen, tfn 02951 50264 och
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen