Hoppa till innehåll
Media

EU-medlemskap och medborgarinitiativ tas in i grundlagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2011 11.00
Pressmeddelande -

Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna i grundlagen som antagits av riksdagen i morgon på fredagen den 4 november. Ändringarna träder i kraft vid ingången av mars nästa år, dvs. den 1 mars 2012.

De centrala ändringarna hänför sig till förtydligandet av de högsta statsorganens, republikens presidents och det parlamentariskt ansvariga statsrådets, dvs. regeringens, befogenheter.

I grundlagen ska intas en ny bestämmelse gällande statsministerns uppgifter enligt vilken statsministern företräder Finland i verksamheten inom Europeiska unionen som kräver att den högsta statsledningen är företrädd.

Presidenten ska dock behålla ställningen som betydelsefullt statsorgan och statsöverhuvud. Grundlagsbestämmelsen om ledningen av utrikespolitiken ändras inte: Finlands utrikespolitik leds av republikens president i samverkan med statsrådet.

I situationer där presidenten och statsrådet har olika uppfattningar, ska beslut fattas i enlighet med den ståndpunkt som riksdagen har godkänt. Beslut om Finlands deltagande i militär krishantering fattas i enlighet med krishanteringslagen, dvs. av republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörande och efter att presidenten har hört riksdagen.

Rätten att överlämna regeringspropositioner till riksdagen ska i fortsättningen höra till statsrådet. Statstrådet ska också besluta om komplettering och återtagande av propositioner samt om lämnande av regeringens berättelser till riksdagen. Presidentens hittillsvarande roll som den som överlämnar regeringens propositioner är närmast formell, eftersom presidenten inte kan hindra överlämnandet av en proposition till riksdagen i den form som statsrådet har föreslagit. Presidenten ska även i framtiden stadfästa lagarna.

I grundlagen ska särskild nämnas att Finland är medlem i EU. I grundlagen ska också nämnas att varje finsk medborgare och varje i Finland bosatt medborgare i Europeiska unionen har rätt att rösta vid val till Europaparlamentet.

Medborgarnas rätt till inflytande ska kompletteras med ett nytt system för medborgarinitiativ. Enligt den nya grundlagsbestämmelsen har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 09 1606 7690

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen