Statsrådet och ministerierna Media

Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter granskar tioårsjubileet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Justitieministeriet 11.6.2020 15.17
Nyhet

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gav i dag sin årliga rapport om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i EU.

Rapporten 2019 koncentrerar sig på EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som firat sitt tionde år som juridiskt bindande rättsakt. I rapportens Fokus-avsnitt granskas situationer där stadgan om de grundläggande rättigheterna tillämpas och dessutom dryftas hur användningen av och kännedomen om stadgan kan stärkas i framtiden.

Enligt FRA har stadgan om de grundläggande rättigheterna också lyft fram frågor som gäller mänskliga rättigheter i EU-länderna i vidare bemärkelse. Samtidigt har dess rättsliga betydelse för aktörer på nationell nivå delvis förblivit oklar. Detta är problematiskt eftersom en effektiv tillämpning av stadgan om de grundläggande rättigheterna förutsätter att den utnyttjas fullt ut i hela tillämpningskedjan.

Rapporten innehåller rekommendationer som kan bidra till att stärka genomförandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna, bland annat genom att öka kännedomen om den bland tjänstemännen. I rapporten nämns som god nationell praxis en promemoria om ämnet som utarbetats vid justitieministeriet 2016 och uppdaterats 2019. Promemorian är avsedd att stödja lagberedningen i frågor som gäller de grundläggande rättigheterna i EU.

I årets FRA-rapport behandlas också andra frågor som hör till byråns verksamhetsområde, såsom jämställdhet och jämlikhet, rasism, EU:s strategi för romer, kränkningar av invandrares grundläggande rättigheter vid medlemsstaternas gränser, ny teknik och därmed sammanhängande frågor om integritet och dataskydd, barns rättigheter, offrens rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FRA:s rapport om grundläggande rättigheter 2020 i EU (på engelska): FRA’s Fundamental Rights Report 2020

Covid-19 ökar vikten av ett starkt skydd av de grundläggande rättigheterna

Mer information:

Hanna Rönty, specialsakkunnig, tfn 0295 150 035, [email protected]

Kaisa Tiusanen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 169, [email protected]

Sonya Walkila, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 201, [email protected]