Hoppa till innehåll
Media

EU strävar efter att minska sena betalningar vid handelstransaktioner

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2023 13.23
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att mer effektivt ingripa i sena betalningar vid handelstransaktioner. Målet är att förbättra särskilt små och medelstora företags ställning då de är borgenärer. Statsrådet lämnade Europeiska kommissionens förslag till förordning till riksdagen den 26 oktober. Statsrådet understöder lagstiftningens mål, men anser att flera av de åtgärder som föreslås är problematiska.

Den föreslagna förordningen ska ersätta det gällande direktivet om sena betalningar. Bestämmelserna ska på samma sätt som nu gälla transaktioner mellan företag samt upphandlande enheters upphandlingar. Med upphandlande enheter avses till exempel staten, kommuner och välfärdsområden.

I fortsättningen får den maximala längden på betalningstiden och förfarandet för godkännande eller kontroll vara högst 30 dagar. Till skillnad från nuläget kan tiden inte i något fall förlängas. Borgenären kan inte heller avstå från sin rätt att få dröjsmålsränta eller standardersättning. Dessutom ska medlemsstaterna tillsätta en myndighet för att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna.

Syftet med förordningen är att förbättra betalningsdisciplinen, särskilt hos myndigheter och stora företag, och att skydda framför allt små och medelstora företag från de negativa effekterna av sena betalningar.

Statsrådet understöder en översyn av unionslagstiftningen för att säkerställa att man effektivare i hela unionen kan ingripa i sena betalningar och de problem som de orsakar. Däremot är flera av de föreslagna åtgärderna är problematiska, eftersom de i alltför hög grad begränsar parternas avtalsfrihet. Statsrådet anser dessutom att det är viktigt att man vid den fortsatta beredningen av förslaget säkerställer att kostnaderna för tillsättandet av en tillsynsmyndighet står i rimlig proportion till den nytta som detta medför. 

Ytterligare information: 
Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 122, [email protected] 
Kalle Mäenpää, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 063, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen