Hoppa till innehåll
Media

Europaparlamentsvalet 26 maj 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2019 15.31
Pressmeddelande

Val av ledamöter till Europaparlamentet förrättas i alla EU-medlemsstater den 23-26 maj 2019. I valet utses sammanlagt 751 ledamöter från 28 medlemsstater till Europaparlamentet för nästa femårsperiod.

I Finland är valdagen söndagen den 26 maj 2019. I valet utses 13 ledamöter från Finland, men om Storbritannien lämnar EU, får Finland även en 14:e ledamot till parlamentet enligt resultatet av detta val.

Rösträtt och rösträttsregister

Alla finska medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år har rätt att rösta i valet. De finska medborgare som har meddelat att de utövar sin rösträtt i en annan medlemsstat får dock inte rösta i valet i Finland.

Medborgare i andra EU-medlemsstater som senast på valdagen fyller 18 år och som har hemkommun i Finland har rätt att rösta i valet i Finland. Därtill har EU-medborgare som är bosatta i Finland och som är anställda inom EU eller andra internationella organisationer rätt att rösta i valet i Finland, även om de inte har hemkommun i Finland. Detta förutsätter dock att de har anmält sig till rösträttsregistret i Finland.

Befolkningsregistercentralen skickar en anmälan om rösträtt med posten till alla som har rätt att rösta. I anmälan anges adressen till väljarens vallokal på valdagen och i bilagan finns dessutom en lista över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets. De röstberättigade som i tjänsten Suomi.fi har meddelat att de vill ta emot myndighetsmeddelanden elektroniskt får anmälan per e-post.

Röstning och kontroll av väljarens identitet    

Väljarna kan rösta antingen på valdagen den 26 maj eller på förhand i Finland 15-21.5.2019 eller utomlands 15-18.5.2019. I Europaparlamentsval är kandidaterna desamma i hela landet och man kan rösta på vem som helst av kandidaterna. Sammanställningen av kandidatlistorna och kandidatnumren fastställs den 25 april under kvällen.

Väljarna ska styrka sin identitet både vid röstningen på valdagen och vid förhandsröstningen. Identiteten kan styrkas med en fotoförsedd handling, till exempel med ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort eller pass. Bland annat ett körkort på papper kan godkännas som identitetsbevis, om valfunktionären kan identifiera väljaren på kortets foto. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om man inte har något annat giltigt intyg över sin identitet kan man hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort hos polisen.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

Förhandsröstningsperioden vid Europaparlamentsvalet i Finland är 15–21.5.2019. Utomlands ordnas förhandsröstning 15-18.5, men vissa av förhandsröstningsställena utomlands är inte öppna för röstning under alla dessa dagar.

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Information om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider ges på justitieministeriets webbplats www.valfinland.fi och på det avgiftsfria servicenumret på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770. För väljarna finns också en Whatsapp-meddelandetjänst på numret 050 438 8730.

Personer vars rörelseförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstningsstället eller vallokalen på valdagen kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan om hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 14 maj före klockan 16. Också en närståendevårdare som bor i samma hushåll får under vissa förutsättningar rösta i samband med hemmaröstningen.

Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet kan rösta per brev från utlandet. För att kunna rösta per brev ska väljaren på förhand beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. Efter att ha fått handlingarna ska väljaren rösta och posta rösten från utlandet till centralvalnämnden i den egna kommunen i Finland. Det är möjligt att rösta per brev från och med den 25 april efter att kandidatnumren har fastställts. Brevrösten ska hinna fram till den rätta centralvalnämnden senast fredagen före valdagen den 24 maj före klockan 19. Närmare anvisningar finns på adressen www.vaalit.fi/brevrostning.

Röstning på valdagen den 26 maj

Valdagen är söndagen den 26 maj och då är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges i anmälan om rösträtt. 

Räkningen av förhandsrösterna inleds redan medan röstningen på valdagen pågår. Räkningen av valdagens röster inleds direkt efter att vallokalerna stängs. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs klockan 20, då räkningen av förhandsrösterna i huvudsak är klar. Det preliminära valresultatet fastställs under kvällen.

Kontrollräkningen utförs av valkretsnämnderna på måndagen efter valdagen den 27 maj. Helsingfors valkretsnämnd fastställer det slutliga valresultatet i hela landet vid sitt möte på onsdagen den 29 maj. 

Information om Europaparlamentsvalet via flera kanaler och på många språk

På webbplatsen www.valfinland.fi kommer att finnas information om Europaparlamentsvalet på många olika språk (svenska, finska, skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, finskt och finlandssvenskt teckenspråk och flera andra allmänna främmande språk i Finland, bl.a. engelska, estniska och ryska). På justitieministeriets YouTube-kanal finns filmer på lätt språk och teckenspråk om hur det går till att rösta. Ministeriet har publicerat lättlästa broschyrer om valet på finska och svenska. Valinformation riktas också till synskadade.

Information om val och röstning finns också på justitieministeriets kanaler på Twitter och Facebook.  

En redovisning av valfinansieringen ska lämnas in till statens revisionsverk

De som valts till ledamöter av Europaparlamentet och ersättare för ledamöterna är skyldiga att lämna in en redovisning av sin valfinansiering till statens revisionsverk. Redovisningen måste lämnas in senast den 29 juli. 

Mer information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Valfinland.fi på Twitter 
Valfinland.fi på Facebook 
Filmer om val på YouTube 
Gratis telefonservice på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770
Whatsapp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730

Information och resultatuppgifter på webbplatsen www.valfinland.fi

  • Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider.
  • Information om kandidaterna och kandidatnumren den 25 april. Kandidatuppgifterna publiceras även som nedladdningsbara filer.
  • Under förhandsröstningen uppdateras valwebbplatsens information om antalet förhandsröstande i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet med en timmes mellanrum (också under veckoslutet).
  • På webbplatsen kan man följa den preliminära resultaträkningen under valdagskvällen den 26 maj. 
  • När den preliminära rösträkningen är klar publiceras namnen på dem som blivit valda till Europaparlamentet och deras röstetal. Därtill publiceras partiernas röstetal och andel av röster i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet. När den preliminära rösträkningen är klar publiceras alla kandidaters röstetal och röstningsområdesvisa uppgifter. Resultatet av den preliminära rösträkningen publiceras även som nedladdningsbara filer.
  • De fastställda resultaten uppdateras på webbplatsen när kontrollräkningen har slutförts onsdagen den 29 maj.
Tillbaka till toppen