Hoppa till innehåll
Media

Förslag om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2013 10.42
Pressmeddelande -

Statsrådet har sänt Europeiska kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten till riksdagen. Genom förslaget inrättas Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), vars syfte är att effektivisera de straffrättsliga åtgärderna för att skydda EU:s ekonomiska intressen.

Kommissionen anser att nuvarande metoder för att bekämpa brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen inte är tillräckligt effektiva. Enligt kommissionen utreds dessa brott inte tillräckligt i medlemsstaterna, vilket orsakar betydande ekonomiska förluster för hela EU.

Enligt förslaget ska Europeiska åklagarmyndigheten vara en institution som är ansvarig för att utreda brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen och för att lagföra och väcka talan i fråga om sådana brott vid domstol. EPPO ska bestå av en europeisk åklagare och fyra biträdande åklagare samt av medlemsstaternas delegerade åklagare. Åklagarmyndigheten ska enligt förslaget ha behörighet att behandla de brott som avses i direktivet om EU-bedrägerier. Direktivet bereds som bäst inom EU.

Åklagarmyndigheten ska basera sig på Eurojust, som är EU:s samarbetsorgan för åklagare, och förlita sig på stöd från Eurojust. En del av de nuvarande resurserna för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ska överföras till åklagarmyndigheten. Verksamheten vid EPPO ska i övrigt vara decentraliserad. Utgångspunkten är att brott behandlas i medlemsstaterna i enlighet med den nationella lagstiftningen.

Det är sannolikt att alla medlemsstater inte kommer att delta i inrättandet av EPPO. Det är också möjligt att åklagarmyndigheten inrättas inom ramen för fördjupat samarbete, om minst nio medlemsstater är med i samarbetet.

Om Finland deltar i EPPO, kommer den viktigaste ändringen jämfört med nuläget att vara att behörigheten att besluta om utredning och lagföring när det gäller brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen överförs från de nationella förundersöknings- och åklagarmyndigheterna till EPPO.

Statsrådet förhåller sig positivt till målet att effektivisera skyddet av EU:s ekonomiska intressen. För att målet ska uppnås bör i första hand nuvarande metoder, såsom Eurojust och EU:s straffrättsliga samarbete, utnyttjas fullt ut.

Statsrådet har ännu inte intagit någon slutlig ståndpunkt om huruvida Finland ska delta i inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten. Om EPPO inrättas bör den tillföra mervärde jämfört med nuläget, och för att mervärde ska uppstå är det viktigt att så många medlemsstater som möjligt kommer med i EPPO.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 02951 50246
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen