Hoppa till innehåll
Media

Fullföljdsdomstolen föreslås kunna ta emot muntlig bevisning genom en videoupptagning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2020 13.19
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att muntlig bevisning som tagits emot vid tingsrätten i fortsättningen vid hovrätten och högsta domstolen skulle tas emot genom en videoupptagning som gjorts vid tingsrätten.

Syftet med reformen är att förbättra hovrättens och högsta domstolens förutsättningar att avgöra bevisfrågor rätt. Om fullföljdsdomstolen kan avgöra ett ärende på grund av det som berättats i tingsrätten, får den tillgång till bevisning som är färskare och bättre än för närvarande.

Vid sökande av ändring minskar nyttjandet av videoupptagningar de kostnader och andra olägenheter som ändringssökandet medför för parter och vittnen. Till exempel i brottmål undgår i regel målsägande och vittnen att möta den åtalade på nytt. Hovrättens huvudförhandlingar kunde också komma att ställas in mer sällan, vilket kan förkorta handläggningstiderna och minska rättegångens kostnader.

Med förslaget strävar man dessutom efter att stärka hovrättens roll som den domstol som kontrollerar riktigheten i tingsrättens avgörande när tyngdpunkten i rättegången i allt högre grad flyttas till tingsrätten.

- Arbetsgruppens förslag är en motiverad och bra reform, eftersom det kan medföra betydande fördelar för rättssäkerheten, ändamålsenligheten i förfarandet för ändringssökande samt vittnen och målsägande. Jag anser att reformen bör genomföras så snabbt som möjligt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Avsikten med förslaget är att genomföra föresatsen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering om att mottagandet av bevis ska koncentreras till tingsrätterna och att bevisningen ska upptas för hovrättsbehandlingen.

Reformen avses kunna träda i kraft 2022. Enligt förslaget tillämpas förfarandet först på tvistemål och ansökningsärenden.

Arbetsgruppens förslag har sänts på remiss och det kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi till och med den 19 februari 2021.

Ytterligare information: 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]  
Jukka Siro, specialsakkunnig, tfn 0295 150 021, [email protected]

Arbetsgruppens betänkande: Mottagande av muntlig bevisning genom en upptagning, Betänkande av arbetsgruppen för videoupptagnin (på finska)

Utlåtande.fi

 

Tillbaka till toppen