Hoppa till innehåll
Media

Henriksson: Dataskyddsbestämmelserna ska vara tydliga och begripliga

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2014 11.47
Pressmeddelande -

På sitt möte i Luxemburg i dag diskuterade EU:s justitieministrar dataskyddsreformen som länge varit under arbete i unionen. Framsteg gjordes i vissa viktiga frågor men förhandlingarna om innehållet i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen pågår fortfarande.

– Dataskyddsreformen påverkar avsevärt både medborgare och företag. Därför är det viktigt att utarbeta tydliga, fungerande och effektiva bestämmelser. Man bör se till att det nya systemet är begripligt både ur medborgarnas och företagens synvinkel. Både medborgare och företag ska kunna uppfatta t.ex. hur de ska hantera problem som hänför sig till dataskydd och vem de kan vända sig till i dessa frågor, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Målet med reformen är att förenhetliga EU:s spridda personuppgiftslagstiftning och stärka individens rätt att övervaka behandlingen av sina personuppgifter. Syftet är att göra det lättare för en person att bl.a. kontrollera sina uppgifter i olika register och begära att registerföraren tar bort felaktiga uppgifter som berör honom eller henne. Genom reformen vill man också minska registerförarnas dvs. företagens och sammanslutningarnas administrativa börda. Uppgiftsskyddsförordningen ska upphäva EU:s nuvarande personuppgiftsdirektiv och bli direkt tillämplig i Finland.

Förhandlingarna om uppgiftsskyddsförordningen fortsätter. Europaparlamentet har godkänt sin ståndpunkt om dataskyddspaketet i mars 2014. Behandlingen av reformen fortsätter i rådet för rättsliga och inrikes frågor under det italienska ordförandeskapet som inleds i juli. Efter att rådet har antagit sin ståndpunkt om reformen kan förhandlingarna med Europaparlamentet för att godkänna den slutliga uppgiftsskyddsförordningen inledas.

För tillfället är det svårt att bedöma när förordningen ska träda i kraft. Efter att förordningen godkänns tar det troligen minst två år från ikraftträdandet innan förordningen börjar tillämpas. I diskussionerna kring frågan har det ansetts att övergångsperioden är för kort.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig i EU-ärenden Anu Talus, tfn 02951 50586

Tillbaka till toppen