Hoppa till innehåll
Media

Domstolsmedling i vårdnadstvister har fungerat bra

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2016 12.09
Pressmeddelande

Förfarandet med domstolsmedling i vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde togs i bruk i hela landet år 2014. Justitieministeriets uppföljningsgrupp har utrett hur väl medling i vårdnadstvister har fungerat i praktiken. Enligt uppföljningsrapporten har medlingsförfarandet fungerat bra och gett goda resultat.

Medlingsförfarandet utnyttjas årligen i ett stort antal vårdnadstvister, och år 2015 behandlades ca 800-900 vårdnadstvister vid medling. I de flesta fallen hade ärendet överförts från rättegång till medling, men en del baserade sig på föräldrarnas direkta ansökan om medling.

Antalet direkta ansökan om medling har hållit sig på en moderat nivå. Föräldrarna har i regel först försökt lösa sin tvist med hjälp av de tjänster som erbjuds inom den kommunala basservicen.

Medling främjar barnets bästa

Medling är ett alternativ till rättegång. Att konflikten mellan föräldrarna kan lösas på ett försonligt sätt främjar barnets bästa, och medling är också lättare och snabbare än en rättegång.

Förfarandet vid domstolsmedling skiljer sig från en rättegång. Vid domstolsmedling är medlaren en domare som är insatt i familjefrågor. Domaren bistås av en sakkunnig som är förtrogen med frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling, vanligen en psykolog eller en socialarbetare. Domaren ska inte avgöra tvisten utan tillsammans med sakkunnigbiträdet hjälpa föräldrarna att själva hitta en lösning på tvistefrågorna. Justitieministeriet har utbildat medlarna och sakkunnigbiträdena för sitt uppdrag.

Lyckad medling sparar både domarens, tingssekreterarens och det juridiska ombudets arbete. På lång sikt uppskattas medling minska den totala arbetsmängden vid domstolarna och inom socialväsendet.

Medling ger goda resultat: förlikning uppnåtts i över hälften av fallen

Medling har gett goda resultat. I klart över hälften av de ärenden som behandlats vid medling har man till alla delar kunnat uppnå förlikning. I de flesta fallen har man uppnått förlikning till vissa delar av ärendet. Detta kan anses vara ett utmärkt resultat med hänsyn till hur svåra de ärenden som kommer in till domstolarna är.

Den föreskrivna tidsfristen på sex veckor för ordnandet av medlingssammanträde har i regel kunnat hållas.

Enligt de juridiska ombuden bör vårdnadstvister i första hand behandlas vid medling

Föräldrarna har rätt att anlita ett juridiskt ombud vid medling. Största delen av de juridiska ombuden som ofta sköter barnärenden anser att vårdnadstvister i första hand bör behandlas vid medling, och rekommenderar också detta förfarande till sina klienter. Å andra sidan kan de juridiska ombuden även bedöma om fallet inte lämpar sig för medling.

Barnets ställning i medling

Vid medling är det möjligt att personligen träffa barnet, men i praktiken har man dock sällan utnyttjat denna möjlighet. Detta har berott främst på föräldrarnas önskan att barnet inte träffas, och på att barnen många av fallen har varit mycket små.

Lyckad medling förbättrar växelverkan och stödjer ett fungerande samarbete mellan föräldrarna. På detta sätt kan medling stödja skilsmässofamiljer i den nya livssituationen.

Ytterligare upplysningar:
ordförande för styrningsgruppen och arbetsgruppen, tingsdomare Anna-Kaisa Aaltonen, Helsingfors tingsrätt, tfn 02956 44494,

regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, justitieministeriet, tfn 02951 50456

Tillbaka till toppen