Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2014 11.35
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 5–6 juni. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid det gemensamma ministermötet för rättsliga och inrikes frågor på torsdagen ska ministrarna diskutera framtiden för EU:s område med frihet, säkerhet och rättvisa. Det nuvarande fleråriga programmet inom området för rättsliga och inrikes frågor, det så kallade Stockholmsprogrammet, slutförs vid utgången av 2014. Avsikten är att de europeiska statscheferna fastställer nya riktlinjer under Europeiska rådets möte i juni.

Justitie- och inrikesministrarna ska också diskutera konsekvenserna av den av EU-domstolen nyligen meddelade domen genom vilken datalagringsdirektivet förklarades ogiltigt med hänvisning till de grundläggande rättigheterna.

Därtill ska ministrarna diskutera uppföljningen av korruptionsläget inom EU. Under mötet får ministrarna också en förhandspresentation av årsrapporten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, som publiceras senare i juni.


EU:s dataskyddsreform fortfarande under beredning

Vid justitieministrarnas möte på fredagen fortsätts beredningen av EU:s dataskyddsreform. Avsikten är att besluta om riktlinjerna för regleringen i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen när det gäller förutsättningarna för att överföra personuppgifter från unionen till tredjeländer eller internationella organisationer. En annan fråga som ska diskuteras är den så kallade principen om en enda kontaktpunkt. Beredningen av dataskyddsreformen pågår alltså fortfarande och man vet inte ännu när den nya lagstiftningen kommer att träda i kraft.

Rådet ska för sin del anta direktivet som gäller rättigheter för och bemötande av misstänkta eller åtalade barn under det straffrättsliga förfarandet. Därefter kan förhandlingarna om direktivet med Europaparlamentet inledas. Efter dessa förhandlingar antas direktivet i sin slutliga form.

Rådet ska likaså för sin del anta artikeltexterna i EU:s reviderade insolvensförordning. Enligt den reviderade förordningen ska medlemsstaterna inrätta nationella insolvensregister som kostnadsfritt är tillgängliga på nätet. Registren skulle sammankopplas med hjälp av den europeiska e-juridikportalen. Syftet är att trygga både domstolarnas tillgång till information för att undvika överlappande förfaranden och utländska borgenärers tillgång till information så att de kan bevaka sina rättigheter vid ett förfarande som pågår i en annan medlemsstat. Också den nya insolvensförordningen kommer att antas i sin slutliga form först efter förhandlingarna med Europaparlamentet.

Ministrarna ska på en principiell nivå också diskutera inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten samt reformen av Eurojust.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, 02951 50170, samt specialsakkunniga Sami Kiriakos (straffrätt), tfn +32 2 2878 594 och Anna-Elina Pohjolainen (civilrätt), EUR, tfn +32 2 2878 431

Närmare information på rådets webbplats:

Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen