Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Tillgången till svenskspråkiga tjänster är fortfarande ett problem

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2020 12.42
Pressmeddelande

Språkklimatet i tvåspråkiga kommuner verkar ha försämrats under de senaste åren. Enligt den nya Språkbarometern upplever både de finskspråkiga och de svenskspråkiga minoriteterna i tvåspråkiga kommuner att relationerna mellan språkgrupperna försämrats något.

- Den största utmaningen ser ut att vara tillgången till svenskspråkiga tjänster. Det är inte överraskande, men mycket beklagligt, att svenskspråkiga upplever det svårt att få service på sitt modersmål. Det är också oroväckande att svenskspråkiga fortfarande erfar fler fördomar och trakasserier. Därför är jag glad att justitieministeriet på hösten inleder ett projekt för att förbättra språkklimatet, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag på Kommunmarknaden.

Språkbarometern 2020 mäter hur väl språklagen fungerar ur medborgarnas synvinkel. I undersökningen har man särskilt granskat hur väl kommunerna och de statliga myndigheterna kan erbjuda sina invånare service på modersmålet.

Av resultaten framgår att en fjärdedel av den svenskspråkiga minoriteten i tvåspråkiga kommuner upplever att deras möjligheter att få service på svenska har försvagats. Däremot anser cirka en tredjedel av den finskspråkiga minoriteten i tvåspråkiga kommuner att deras möjlighet att få service på finska klart har förbättrats.

Svenskspråkiga ber också mer sällan om service på svenska än finskspråkiga på finska. De svenskspråkiga är inte heller nöjda med servicen på svenska inom den offentliga förvaltningen, såsom nödcentralen, polisen, posten och järnvägsbolaget VR. Statens e-tjänster och bibliotekstjänster verkar däremot fungera bra på båda språken.

Dessutom berättar de svenskspråkiga att de möter fördomar, trakasserier och diskriminering på grund av sitt språk, men andelen har minskat sedan den senaste undersökningen 2016.

Detta är den femte versionen av Språkbarometern som lanserades 2004. Sedan dess har undersökningen gjorts vart fjärde år. Rapporten publiceras i sin helhet i december. Undersökningen genomförs av Åbo Akademi på uppdrag av justitieministeriet. Datainsamlingen gjordes i form av en enkät i maj och besvarades av cirka 6 500 personer.

Mer information: 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Linda Lindholm, specialsakkunnig, tfn 0295 150 051, [email protected]
 

Tillbaka till toppen