Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet utredde förutsättningarna för en ratificering av ILO-konventionen om ursprungsfolk och stamfolk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2012 6.00
Pressmeddelande -

En övervägande majoritet av ministerierna anser att det inom deras förvaltningsområde inte föreligger hinder för en ratificering av ILO-konventionen om ursprungsfolk och stamfolk. Miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet anser att ratificeringen omfattar många frågor som bör utredas. Av dessa är en stor del redan under beredning vid ministerierna.

Ratificeringen av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk som 1989 slöts inom ramen för den internationella arbetsorganisationen ILO behandlades i riksdagen 1990. I Finland gäller konventionen samerna som ett ursprungsfolk. Riksdagen beslutade då i enlighet med regeringens proposition att i "detta skede" inte anta konventionen. Beslutet motiverades med att lagstiftningen i Finland inte kunde anses svara mot bestämmelserna i konventionen, främst i fråga om samernas markrättigheter.

Sedan dess har ärendet varit anhängigt och föremål för diskussioner. Justitieministeriet, som ansvarigt ministerium för samordning av samefrågor, har nu utrett de juridiska förutsättningarna och elimineringen av hindren för ratificeringen. Det har gjorts under en utlåtanderunda som riktade sig till de övriga ministerierna och sametinget.

Målet att ratificera ILO:s konvention om ursprungsfolk och stamfolk har förts in i regeringsprogrammet. De projekt som är viktiga med tanke på att uppnå målet har också förts in i den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2012-2013 som antogs av regeringen i mars. Enligt dessa utvecklas samernas rättigheter i synnerhet genom att klargöra lagstiftningen om samernas rätt att delta i beslutsfattandet kring de delar av statens mark- och vattenområden som ligger inom samernas hembygdsområde.

Det centrala med tanke på ratificeringen av ILO-konventionen är att utveckla lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets, miljöministeriets och justitieministeriets verksamhetsområden. Utgångspunkten är att vart och ett ministerium inom sitt eget verksamhetsområde sköter de nödvändiga åtgärderna, bland annat eventuell behövlig lagberedning. Justitieministeriet fortsätter diskussionerna med de olika ministerierna om deras åtgärder för att projektet ska framskrida.

Med tanke på samernas medbestämmanderätt står jord- och skogsbruksministeriets projekt att reformera lagstiftningen gällande Forststyrelsens organisation i nyckelposition. I sitt utlåtande fäste jord- och skogsbruksministeriet uppmärksamhet vid att den nationella lagstiftningen om samerna, deras ställning och medbestämmanderätt utvecklas vidare så att den i så stor utsträckning som möjligt svarar mot kraven i konventionen.

Flera lagstiftningsprojekt är anhängiga och planeras vid miljöministeriet. I dessa granskas behoven av lagändringar i anslutning till ratificeringen av konventionen. Vid ministeriet inleddes 2011 en helhetsutvärdering av markanvändnings- och bygglagen. Avsikten är att slutföra denna före utgången av 2013. På motsvarande sätt utvärderades naturvårdslagstiftningens tillämplighet 2010. På grund av denna revidering har man för avsikt att göra ändringar i naturvårdslagen i slutet av 2012 samt omarbeta ödemarkslagen under 2013. Vid miljöministeriet inleddes också i slutet av 2011 en totalreform av miljöskyddslagen. I sitt utlåtande ansåg miljöministeriet det vara viktigt att man i samband med projektet som gäller Forststyrelsens organisationsreform fattar ett principbeslut om organiseringen av kontrollen över statens marker. Detta påverkar utvecklingen av den övriga lagstiftningen.

Justitieministeriet har utrett behoven av ändringar i lagen om sametinget som hör till ministeriets verksamhetsområde. I lagen ingår bland annat bestämmelser om definitionen av samer och myndigheters skyldighet att med sametinget förhandla om olika frågor som är viktiga för samerna. Inom den närmaste tiden tillsätter justitieministeriet en arbetsgrupp som ska bereda de nödvändiga revideringarna av lagen om sametinget.

Sametinget understöder en snabb ratificering av konventionen samt en utveckling av Finlands lagstiftning så att den svarar mot konventionens bestämmelser. Enligt sametinget kan frågan om de jord- och vattenområden som staten förvaltar lösas i samband med Forststyrelsens organisationsreform.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 02951 50318

Sammanfattning av utlåtandet

Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter

JM-pressmeddelandet på nordsamiska (pdf) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen