Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Internationell jämförelse om möjligheterna att ge företagare en ny chans

Justitieministeriet
11.5.2018 14.45
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat en utredning som gäller möjligheterna att ge företagare en ny chans. I utredningen jämförs på vilka sätt företagare som skuldsatt sig på grund av näringsverksamhet kan befrias från sina personliga skulder i vissa europeiska länder och i Förenta staterna.

Av utredningen framgår att man i många länder har förnyat insolvensförfarandena och möjligheterna befrias från skulder. Vissa av dessa reformer har gjort det lättare för företagare att få skulder avskrivna, men reformerna kan inte anses följa någon gemensam linje.

- Det är viktigt att ge ärliga företagare som gjort konkurs en ny chans. Man måste dock se till att eventuella reformer inte försämrar möjligheterna att få finansiering eller höjer priset på finansieringen, eftersom detta i själva verket gör det svårare att starta företagsverksamhet, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Till exempel i Sverige, Danmark och Frankrike har man genomfört reformer som syftar till att stödja näringsverksamheten och ge företagare som skuldsatt sig på grund av näringsverksamhet en ny chans. Estland, Österrike, Irland och Spanien har med sina reformer strävat efter att underlätta situationen för skuldsatta personer i allmänhet, oberoende av om gäldenären är en företagare eller en privatperson. I Tyskland har man genom att införa ett förenklat förfarande förbättrat ställningen speciellt för konsumentgäldenärer. I Förenta staterna har man däremot uttryckligen begränsat konsumentgäldenärers möjligheter att få sina skulder avskrivna.

Inget av de länder som omfattades av utredningen har ett konkursförfarande genom vilket en privatperson skulle befrias helt och hållet från alla sina skulder. Möjligheten att befrias från skulder har begränsats bland annat på basis av skuldens typ och om gäldenären har agerat klandervärt. Till exempel i Förenta staterna gäller möjligheten att befrias från skulder inte bl.a. skulder som grundar sig på skatter och underhållsskyldighet.

I de flesta länderna förutsätter avskrivning av skulder att gäldenären iakttar ett betalningsprogram. Betalningsprogrammet fastställs i normala fall för två till sex år, men i många länder är det vanligt att avvika från standardlängden. I många länder finns det också alternativa förfaranden för att få skulder avskrivna. Dessa kan basera sig bl.a. på förlikning med borgenärerna eller ett betalningsprogram som majoriteten av borgenärerna godkänner. I Sverige och Danmark finns det också ett särskilt skuldsaneringsförfarande för företagare.

Jämförelsen kan användas som stöd vid den fortsatta beredningen

I Finland kan man inte bli befriat från skulder genom konkurs, men en företagare kan få sina personliga skulder avskrivna genom skuldsanering för privatpersoner. Genom att slutföra ett betalningsprogram, som i regel fastställs för tre år, blir gäldenären fri från sina restskulder. Om en företagare med skulder inte ansöker om skuldsanering eller om skuldsanering inte kan beviljas på grund av hinder, till exempel på grund av skulder som baserar sig på brott, kan skulderna drivas in genom utsökning. I dessa fall upphör skuldansvaret senast när skulden preskriberas, det vill säga i regel 15 eller i vissa fall 20 år efter att utsökningsgrunden har getts.

Jämförelsen ska nu skickas på remiss.

I nedanstående tabell presenteras exempel på insolvensförfaranden som kan tillämpas för att befria företagare från sina personliga skulder i olika länder.

Konkursförfarande för privatpersoner

Förfarande med betalningsprogram där man befrias från personlig skuld*

Mer information:

Pekka Heinonen, specialsakkunnig, tfn 02951 50053, [email protected]

Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502, [email protected]

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Ny chans för företagare - En internationell jämförelse: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-679-6

Tillbaka till toppen