Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om medborgarinitiativ på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2017 11.55
Pressmeddelande

En bedömningspromemoria om medborgarinitiativsförfarandet har sänts på remiss. Bedömningspromemorian har utarbetats som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet och i den bedöms bland annat förutsättningarna för att väcka och stöda medborgarinitiativ enligt lagen om medborgarinitiativ.

Promemorian finns på webbplatsen utlåtande.fi. Remisstiden går ut den 25 oktober. 

Lagen om medborgarinitiativ har varit i kraft i fem år. Under denna tid har det väckts över 600 medborgarinitiativ, varav 19 har tagits upp till behandling i riksdagen.

I promemorian behandlas erfarenheterna av medborgarinitiativ samt olika förslag till ändring av initiativsförfarandet. Enligt bedömningen har införandet av systemet med medborgarinitiativ varit en lyckad reform, och det finns inget behov av att ändra de centrala principerna för förfarandet. I fråga om detaljerna kan förfarandet göras smidigare och klarare till exempel när det gäller väckande av initiativ, kontrollen av stödförklaringar och processens offentlighet.

Det kan till exempel vara ändamålsenligt att förlänga den i lagen angivna tidsfristen för överlämnande av medborgarinitiativ till riksdagen från det att Befolkningsregistercentralen fattat sitt beslut om antalet godkända stödförklaringar från ett halvt år till ett år. I nuläget förfaller initiativet om det inte har överlämnats till riksdagen inom sex månader.

I bedömningen har man också lyft fram åtgärder genom vilka kommunikationen och öppenheten i initiativsprocessen samt justitieministeriets webbtjänst medborgarinitiativ.fi kunde utvecklas. 

I bedömningen har man utnyttjat undersökningar som gjorts vid Åbo universitet om medborgarnas åsikter om systemet med medborgarinitiativ. Som material har också använts justitieministeriets enkäter riktade till användarna av tjänsten medborgarinitiativ.fi under åren 2014 och 2016 samt övrig respons av tjänsteanvändarna.

Dessutom kartlades hurdana erfarenheter medborgarinitiativens ansvarspersoner samt företrädare för olika organisationer som är involverade i initiativsprocessen, som till exempel riksdagen och Befolkningsregistercentralen, har av medborgarinitiativsförfarandet och deras synpunkter på eventuella utvecklingsbehov.

I våras ordnade justitieministeriet för alla intresserade möjlighet att svara på en enkät och delta i en öppen webbdiskussion om möjligheterna att utveckla systemet med medborgarinitiativ. Deltagarna hade också möjlighet att framföra sina övriga åsikter om initiativsförfarandet. Enkäten besvarades av 130 personer och i den öppna diskussionen lämnades 39 kommentarer.

Beslut om den fortsatta beredningen och eventuella ändringar i lagen om medborgarinitiativ fattas senare efter att bedömningspromemorian har varit på remiss.

Ytterligare information:

Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50143, [email protected]

Bedömningspromemoria om förfarandet med medborgarinitiativ 2012-2017 (på finska)

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen