Hoppa till innehåll
Media

Tillämpningsområdet för näringsförbud utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2017 13.32
Pressmeddelande

Tillämpningsområdet för lagen om näringsförbud ska utvidgas till att gälla enskilda näringsidkare som utövar yrkesverksamhet. Avsikten är att republikens president stadfäster ändringen så att den träder i kraft den 15 januari 2018.

I nuläget kan näringsförbud meddelas endast sådana enskilda näringsidkare som utövar rörelse. Ändringen som harmoniserar regleringen i fråga om dem som driver rörelse och dem som utövar ett yrke baserar sig bland annat på att en liknande ändring redan har gjorts i bokföringslagen.

Lagen ändras också så att väsentligt åsidosättande av lagstadgade uppgifter inte längre kan utgöra grund för meddelande av näringsförbud, om åsidosättandet endast beror på betalningsoförmåga, dvs. det att företagsverksamheten har blivit olönsam. 

Förutom åklagaren ges även skatte-, tull-, utsöknings- och lönegarantimyndigheterna rätt att av polisen eller tullmyndigheten begära undersökning av förutsättningarna för näringsförbud. Också konkursförvaltare ges rätt att begära undersökning. Undersökningen gäller sådana situationer där det är fråga om väsentligt åsidosättande av lagstadgade skyldigheter, men där man inte gjort sig skyldig till brottsligt förfarande.

Dessutom utvidgas förundersökningsmyndighetens och åklagarens rätt att få uppgifter om näringsförbud som upphört att gälla.

Genom ändringarna förbättras olika myndigheters möjligheter att för sin del ingripa i väsentliga åsidosättanden av lagstadgade skyldigheter som hänför sig till drivandet av rörelse. Ändringarna anknyter till bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Mer information: lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Tillbaka till toppen